Sri SHANKARACHARYA

 
Laghuvakyavrtti
Vakyavrtti
Aparokshanubhuti
Atmajnanopadeshavidhi
Pancikaranam
Six stances au Nirvana
Dvadashapanjarikastotram
Gurvashthakam
Atmabodha
Dakshinamurtistotram
Bhavanisthakam
Bhaja Govindam
Dashashloki
Shri Hanuman Pancharatnam
Guru Gita