Ekoute seki finn ekrir dan Liv bann Komansman (15, 5-12.17-18)

Le-Segner ti pe koz ar Abram dan enn vizyon.

Li amenn-li deor, li dir : «Lev lizye, get lesyel, kont bann zetwal si to kapav.»

Li dir : «Samem ti-zanfan ki to pou ena.»

Abram krwar dan le-Segner, lakoz sa, le-Segner estime ki Abram enn dimoun zis.

Li dir : «Momem le-Segner, ki'nn fer-twa sorti dan Our, dan pei bann Kaldein,

pou donn-twa sa pei-la pou to propriyete.»

Abram reponn : «Bondye, mo Segner, ki manyer mo pou kone ki sa pou mwa ?»

Le-Segner dir-li : «Al pran enn zenn vas trwaz-an,

enn kabri trwaz-an, enn belye trwaz-an, enn tourtrel ek enn ti-pizon.»

Abram amenn tou sa bann zanimo-la,

li partaz-zot an de, li met sak bout vizavi so lamwatye ;

me li pa partaz bann zwazo.

Bann votour tom lor bann zanimo-la, me Abram sas-zot.

Soley pe kouse, enn gran somey tom lor Abram, li sezi ar enn gran freyer.

Apre soley finn kouse, ki ena marenwar partou,

enn dife, enn tors dife pas ant bann bout zanimo-la.

Sa zour-la, le-Segner fer enn lalyans ar Abram :

«Mo donn sa pei-la pou to bann ti-zanfan.»

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Psom 27 (26)

® Les mo loue mo Bondye

Le-Segner mem mo lalimyer ek mo liberasyon,

ki sann-la pou fer-mwa gagn per ?

Le-Segner mem ranpar ki protez mo lavi ;

Ki sann-la pou fer-mwa tranble ? ®

Segner, ekout-mwa kriye, par pitye,

donn-mwa enn repons !

Mo leker dir-sa lor twa :«Al rod so figir». ®

To figir mem ki mo serse, Segner,

Pa kasyet to figir ar mwa. Pa repous-mwa dan la-koler ;

Tomem mo proteksyon. ®

Mo sir, mo pou trouv bonte le-Segner, lor later bann vivan.

Gard lespwar dan le-Segner, pran kouraz,

Gard lespwar dan le-Segner. ®

Ekoute seki sin Pol finn ekrir bann abitan lavil Filip (3, 17- 4, 1)

Mo bann frer, mo bann ser,

Pran-mwa pou model, get byen bann ki viv dapre lexanp ki nou'n donn-zot.

Mo'nn dir-zot sa souvan, mo redir-sa zordi, e mo plore :

ena boukou ki viv kouma bann ennmi lakrwa le-Krist.

Zot pe al dan tegn ; zot bondye, se zot vant,

zot met zot laglwar dan zot laont ; zot kontan zis bann kiksoz later.

Me nou, nou lavil dan lesyel ; laba-meme, dan lantousyas,

nou pe atann le-Segner Zezi Krist kouma nou liberater.

Li pou transform nou lekor, ki mizer, pou vinn kouma so lekor, ki ena laglwar ;

avek lafors ki ki li ena, sa fer-li kapav met tou kiksoz anba so pouvwar.

Sa manyer-la, mo bann frer-ser ki mo byen kontan,

ki mo anvi trouve, mo lazwa ek mo kouronn, tini ferm, dan le-Segner.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Les mo loue mo Bondye

Dan nyaz ki be briye, lavwa Papa sone :

«Samem mo Garson, ki mo byen kontan ; ekout-li !»

Dekouver Zezi dans enn dialog

par Jacques-Henri David

Line

Zezi amenn Pier, Jak, avec Zan, lor enn montagn laba li finn transfigure.

Zezi choizir troi zapot, ki nou sirr, li ti ena enn lamitie bien intime avec zot. Li pran sa troi-la pou li amenn zot fer enn lexperians spirituel. Levanzil rankont nou sa lexperians avec bann symbol bien for : nou truv ape koz la montagne, nuaz, latant, linz blanc. Nou bizin sezi toussa symbo-la pou nou kapav kompran ki lexperians sa troi zapot-la pe fer.

Dabor, la montagn rapel-nou enn landroi privilezie pou Bondie manifeste-li. Nou rappel kouma bondie ti fer so revelation avec Moise lor Montagn Sinai. Demem avec profet Elie, ce dan montagn mem ki Bondie ti zoue avec la briz pou apre li fair profet-la dekouver li.

Touzour avek Moise-mem, nou rapel kouma ti ena enn nuaz ki ti diriz lepep kan zot fec kit lamer Ruz. Nuaz-la represant la gloire Bondie. Nou pou kompran mem zafer avec latente, Moise ti fer monte enn latante, ti apel sa la tante pou la rankont, ce dan sa latante-la ki Moise ti al fer so lentretient avek Bondie, li ti pran konseil avek Bondie avan li pran bann gran desizion.

Kan nou met tou sa symbola ansam, lerla nou kapav esay zize ki bann-la lor montagn finn dekouver Zezi dan enn dialog, lor mem nivo avek de gran profet ki finn deza fer lexperians-la revelation Bondie. Zot konn la gloir Bondie.

Lerlamem, pou ena enn parol de confians ki sorti depi Bondie, li mem Papa e li confirm seki bann zapot pe decouver. Nou bizoin accepte, li napa fasil pou tini enn lexperians parey. Fode vraimem Zezi finn choizir ou dan enn moman privlezie.

Sa levangil-la, finn rakonte pou nou ki finn baptize, simpleman pou fer nou rapel ki Bondie finn choizir nou par amitie pou al fair enn lexperians spirituelle avek Zezi. Parey kouma troi zapot, ki finn fer confians parol lamitie Zezi, zot finn suiv-li, e Zezi finn amenn zot a la dekouvert, la gloir Bondie.

La montagn kot bondie reveli, la tante kot Bondie rankontre nou, sa linzblanc ki briyela, toussala li lamem dan lexperience nou lavi baptize. Nec ena pou nou pran serye nou la vie, kouma enn vrai baptize. Nec ena pou nou met konfians dans parol Zezi. Nou sir Bondie pou montre nou so visaz avec to so la gloir.

retour