p.2foto1

2e Dimans Karem C

Zezi pran Pyer, Zan ek Zak ar li, li mont lor montagn pou priye.

Kouma li pe priye, manyer so figir sanze, so linz vinn blan, li briye.

Ala de zom pe koz ar li : Moiz ek Eli ;

zot finn aparet, dan laglwar,zot pe koz lor so depar,

seki li pou akonpli dan Zerizalem.

Pyer ek so kamarad ti dan enn somey byen lour.

Zot leve, zot trouv so laglwar, ek de zom ki ti ar li.

Kouma zot pe separe, Pyer dir ar Zezi :

«Profeser, enn bon kiksoz nou isi ;

Anou fer trwa latant : enn pou twa, enn pou Moiz, ek enn pou Eli.»

Li pa ti kone ki li pe dir.

Letan li pe dir-sa, enn nyaz arive, li anvlop-zot dan so lonbraz,

e zot gagn enn gran freyer letan zot rant dan nyaz-la.

Enn lavwa sort dan nyaz, li dir :

«Samem mo Garson, ki mo'nn swazire, ekout-li.»

Letan lavwa fini sone, Zezi tousel.

Zot, zot res trankil, zot pa dir narye personn,

sa lepok-la, lor tou seki zot inn trouve.

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi

Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Lik

(9, 28b-36)

retour aller