p.2foto1

1e Dimans Karem C

Zezi ranpli avek Lespri-sin.

Li kit larivyer Zourdin, Lespri amenn-li al dan dezer ;

pandan karant zour, dyab teste-li.

Tou sa letan-la, Zezi pa manz narye ; letan sa fini, li gagn fin.

Dyab dir-li : «Si tomem Garson Bondye, dir sa ros-la vinn dipin.»

Zezi reponn-li : «Finn ekrir : Pa zis ar dipin ki dimoun pou viv.»

Dyab amenn-li pli ot, li montre-li enn sel kout

tou bann rwayom dan lemond antye.

Li dir : «Mo donn-twa tou sa pouvwar-la, ek laglwar sa bann rwayom-la ;

tou sa pou mwa, mo donn-li seki mo oule.

Alors, twa, si to tom azenou devan mwa, tou pou twa.»

Zezi dir-li : «Finn ekrir :

To pou tom azenou devan le-Segner to Bondye ;

pou li tousel to pou fer servis.»

Apre sa, dyab amenn-li kot Zerizalem, li met-li lor latour tanp, li dir-li :

«Si tomem Garson Bondye, zete ; finn ekrir :

'Lakoz twa, li pou donn lord so bann anz, pou zot protez-twa'.

E ankor : 'Zot pou port-twa lor zot lame, tansyon to lipye bat ar kik ros'.»

Me Zezi reponn-li : «Finn dir :

To pa pou teste le-Segner to Bondye.»

Kouma li'nn fini tou so fason teste, dyab kit-li, ziska ki li gagn enn bon lokazyon.

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Lik

(4, 1-13)

retour aller