Ekoute seki finn ekrir dan premye Liv Samyel

Saoul pran so sime, li al dan dezer Zif, avek trwa mil so bann meyer solda, pou met David dan pyez. Pandan lanwit, David ek Abisai ariv akot kan. Saoul ti pe dormi an-dan, so pik finn plant dan later, pre kot so latet ; Abner ek lezot ti pe dormi otour li. Lerla Abisai dir ar David : «Zordi, Bondye finn livre to ennmi dan to lame. Asterla, mo sipliy-twa, les-mwa koulout-li dan later, ek enn sel kout pik ; mo pa pou bizin sey enn dezyem fwa !» David dir ar Abisai : «Pa touy-li ! Ki sann-la kapav sap dan pinisyon si li lev lame lor seki le-Segner finn konsakre ?» David pran pik ek gourd delo ki pre kot latet Saoul, e zot ale. Personn pa'nn trouv narye, zot tou ti pe dormi, parski le-Segner ti'nn fer enn somey profon tom lor zot. David al lot kote, li aret lao lor montagn, byen lwin ; li apel Saoul, li kriye : «Ala pik lerwa. Les enn zenes traverse, vinn repran-li. Le-Segner pou donn sakenn dapre so zistis ek so fidelite. Zordi, le-Segner ti'nn livre-twa dan mo lame, me mo pa'nn lev lame lor lerwa, ki le-Segner finn konsakre.»

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Psom 103/102

® Vini, zot va goute, vini, zot va trouve kouma nou Bondye bon. (Jocelyn Grégoire)

Tou seki mo ete, beni le-Segner, Mo leker, beni so Non ki sin !

Tou seki mo ete, beni le-Segner, Napa bliy okenn so bonte ! ®

Li pardonn tou to bann fot, Li geri tou to bann maladi ;

Li tir-twa dan trou lamor, Li kou

ronn-twa avek lamour ek la-tandres. ®

Le-Segner konn pran pitye, li bon,

Li pa prese pou pik koler, kapav kont lor li.

Li pa tret-nou dapre nou bann pese,

Li pa rann-nou lamone nou bann fot. ®

Parey kouma lest lwin ar louest,

Li met nou bann pese lwin ar nou.

Parey kouma enn papa kontan so bann zanfan,

Samem kalite lamour le-Segner ena pou bann ki ena respe pou li. ®

Ekoute seki sin Pol finn ekrir dan so premye let

pou bann abitan lavil Korint (15, 45-49)

Mo bann frer, mo bann ser,

Dan Labib finn ekrir : Premye dimoun, Adan, finn resevwar lavi. dernye Adan, enn lespri ki donn lavi. Seki paret avan, se pa spirityel ; se lavi ordiner*, apre spirityel. Premye dimoun sorti dan later, li lapousyer, dezyem dimoun sorti dan lesyel. Parey kouma seki lapousyer, mem manyer pou bann ki lapousyer ; parey kouma seki ena kalite lesyel mem manyer pou bann ki ena kalite lesyel. E parey kouma nou'n sarye portre lapousyer, nou pou sarye portre seki ena kalite lesyel.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

* Motamo : psisik

Alelouya

Mo donn-zot enn komandman nouvo :

Parey kouma mo'nn kontan-zot, zot bizin kontan zot kamarad.

Anou swiv sime Zezi pouki lavyolans pa fini-nou

par Micheal Durhône

Line

«Kontan ou lennmi. Fer dibyen pou bann seki deteste-ou. Si donn-ou enn kalot lor enn lazou, donn lot kote ousi.» Sa bann parol Zezi paret byen difisil pou aksepte. Eski enn kretyen bizin soumet sa kantite-la? Eski nou bizin sibir toutsort kalite vyolans? Azordi, ou pa dakor pou les dimoun kraz-ou bonavini. Ou anvi defann ou drwa. Nou kapav panse ki Zezi pe demann-nou vinn bann payason, mars lor nou, kraz-nou. Na pa bliye ki bann kretyen lepok Sin Lik ti pe gagn kraze ar bann Romin ki pa ti dakor ki zot swiv Zezi kouma zot Bondye. Zezi pe montre-nou ki lavyolans pa enn solisyon. «œil pour œil, dent pour dent», ou «bate rande pa fer dimal» paret pli normal, pli lozik. Rann la-parey, ala ki nou panse.

Vanze pli normal ki pardone. Aprann pardone vremem pa fasil. Me eski li pli fasil pou vanze ? Li pa fasil pou vanze parski ou pa santi ki ou'nn soulaze. Me Zezi demann-nou swazir sime ki limem inn pran : le-pardon. Me le-pardon pa ve dir bliye soufrans ki sa dimoun-la inn fer-ou sibir, me plito refiz rant dan lavyolans.

Dan bann moman kot Zezi pou al viv lavyolans so bann ennmi ziska lor lakrwa, li dir enn parol lor le-pardon. Dan nou lavi, ena dekwa anvi vanze : dan fami, kan ou'nn trouv lamizer ki ou mama inn bizin siporte akoz zanfan dan travay, akoz faver, lot pas lor ou latet pou enn promosyon... Tousa-la kapav fer ou leker vinn kouma enn ros. Me Zezi invit-ou pou les so lamour rant dan ou leker pouki so manyer-fer abit dan ou. Ki sime anvi swazir : lavyolans ou le-pardon ? Swiv sime Zezi, aprann pardone kouma li, pa enn sime fasil. Me kan ou pran lamour, ou aprann fer laverite lor enn sityasyon ki bles-ou. Se lamour ek la verite ki kapav ed-nou pardone.

Dan kafe Bondye pena triyaz, so lamour pou ti dimoun. So lamour ek so pardon gratis. Bondye nou papa pa kont komye fwa li'nn pardonn-nou.

Anou demann Zezi donn-nou enn leker ki ena lamour. San lamour, pena pardon.

retour