p.2foto1

7e Dimans letan ordiner C


Zezi ti pe dir ar lafoul : «Mo dir-zot, ki pe ekout-mwa : Kontan zot ennmi, fer dibyen pou bann ki ena laenn pou zot. Beni bann ki donn-zot malediksyon, fer lapriyer pou bann ki fer difamasyon lor zot. Si kikenn bat-twa lor enn lazou, montre-li lot-la. Si kikenn pran to palto, pa anpes-li pran to simiz. Si kikenn demann-twa kiksoz, done ; si kikenn pran seki pou twa, pa fer reklamasyon. Seki zot anvi bann dimoun fer pou zot, fer-sa parey pou lezot. Si zot kontan bann ki kontan-zot, ki remersiman pou ena ? Mem bann peser kontan bann ki kontan-zot. Si zot fer dibyen pou bann ki'nn fer-sa pou zot, ki remersiman pou ena ? Mem bann peser fer sa. E si zot prete pou bann ki pou rande, ki remersiman pou ena ? Mem bann peser prete pou bann peser, pou ki rann-zot seki finn prete. Okontrer, kontan zot ennmi, fer dibyen, san atann narye an-retour. Lerla, zot rekonpans pou gran dan lesyel, zotmem pou bann zanfan Bondye ki pli ot, parski li, li bon, pou bann ingra ek bann move. Montre konpasyon parey kouma Papa, limem konpasyon. Pa zize, e pa pou ena zizman pou zot ; pa kondane, e zot pa pou kondane ; pardone, e pou pardonn-zot. Done, e pou donn-zot ; enn bon mizir, byen antase, byen ranpli, ki deborde, ki pou vers dan zot tabliye ; mizir ki zot servi lezot, ar samem pou servi-zot.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi

Tradiksyon : Georges Cheung

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Lik

(6, 27-38)

retour aller