p.2foto1

6e Dimans letan ordiner C


Zezi desann lor montagn avek bann douz apot, li aret dan laplenn. La, ti ena boukou dan so bann disip, ek enn gran kantite dimoun dan lepep : zot sorti la-Zide, Zerizalem, ek dan borlamer Tir ek Sidon. Zezi lev so lizye lor so disip, li dir :

«Benediksyon pou zot, bann ti-dimoun, Rwayom Bondye pou zot. Benediksyon pou zot ki pe gagn fin aster, zot pou rasazye. Benediksyon pou zot ki pe plore aster, zot pou riye. Benediksyon lor zot, letan bann dimoun pou ena laenn pou zot, letan pou sas-zot, letan pou insilte-zot, letan pou met difamasyon lor zot non, akoz Garson Limanite. Sa zour-la, fer fet, res dan lazwa, parski zot rekonpans pou gran dan lesyel : wi, sa manyer lamem zot bann gran-dimoun ti fer ar bann profet. Ayo, maler pou zot, bann ris ! parski zot finn fini gagn zot konsolasyon. Maler pou zot, ki zot vant ranpli asterla ! Zot pou gagn fin. Maler pou zot, ki pe riye asterla ! Parski zot pou dan dey, zot pou plore. Maler, letan tou dimoun koz bon koze lor zot ! Wi, sa manyer lamem zot bann gran-dimoun ti fer ar bann fos profet.

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi

Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Lik

(6, 17. 20-26)

retour aller