Ekoute seki Profet Izai finn ekrir (6, 1-2a.3-8)

Lane lerwa Ozyas ti mor, mo'nn trouv le-Segner ki pe asiz lor enn tronn grandyoz ek byen ot. Tanp ranpli ar bann fanfrelis so linz. Bann anz, bann serafin, debout pli lao. Zot ti pe kriy sa bann parol-la, sakenn ar so kamarad : «Sin, Sin, Sin ! Samem le-Segner, Bondye liniver*, so laglwar ranpli later antye.»

Pivo laport vibre ar tapaz sa bann kriye-la, Tanp ranpli ar lafime. Lerla mo dir : «Maler lor mwa, mo'nn fini pou mo kont ! Mo enn dimoun ki ena lalev malprop, mo abit dan enn pep ki ena lalev malprop, e mo lizye finn trouv lerwa, Segner liniver*.» Enn parmi bann serafin-la anvole, li vinn kot mwa ; dan so lame, ena enn labrez ki li'nn pran lor lotel avek bann pins. Li tous mo labous ar sa, li dir : «Sa finn tous to lalev, to fot finn efase, to pese finn pardone.» Lerla mo tann lavwa le-Segner ki dir : «Ki sann-la mo pou anvoye ? Ki sann-la pou al pou nou ?» Mo dir: «Ala mo la, anvoy-mwa.»

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

* Motamo : Bondye bann larme

Psom 138/137

® Toulezour, nou pou sant to lamour, Segner,

Nou kone, to tini to parol.

(Melodi : «Toute ma vie, je chanterai ton nom, Seigneur»)

Mo leker fer fet pou twa. To finn ekout mo lapriyer.

Mo sant pou twa devan bann anz,

Mo tom azenou dan direksyon to lakaz. ®

Mo pou dir-twa mersi pou to lamour ek to laverite

pou to promes, ki fer-twa gagn ankor plis loner.

Zour kot mo'nn apel-twa, to'nn reponn ;

To'nn ogmant mo kouraz ek mo lafors. ®

Tou bann lerwa lor later selebre-twa, Segner,

parski zot tann bann promes to labous ;

Zot sant bann sime le-Segner : «Li gran, laglwar le-Segner !» ®

To dres lame, to lame drwat sov-mwa.

Le-Segner pou fer tou pou mwa !

Segner, to lamour, li pou touzour !

Napa aret travay ke to lame pe fer. ®

Ekoute seki sin Pol finn ekrir dan so premye let
pou bann abitan lavil Korint (15, 1-11)

Mo bann frer, mo bann ser,

Mo rapel-zot Bon Nouvel ki mo'nn anons-zot ; zot finn resevwar-li, zot finn tini ferm ladan, samem ki pou sov-zot, si zot gard-li parey kouma mo'nn anons-zot ; san kwa, zot pou krwar pou narye. Dabor mo'nn transmet-zot seki mo'nn resevwar momem ; setadir ki le-Krist finn mor pou nou pese, dapre Labib* ; finn met-li dan tonbo, trwazyem zour, li'nn resisite dapre Labib* ; li'nn aparet ar Kefas, apre-sa ar bann douz** ; Apre, li'nn aparet ar plis ki sink san frer ansam ­ laplipar ankor la, detrwa finn mor ­ Apre, li'nn aparet ar Zak ; apre-sa, ar tou bann apot. Anfin, an-dernye, li'nn aparet ar mwa ousi, parey kouma pou enn zanfan prematire. Momem pli piti dan bann apot, mo pa merite apel-mwa enn apot, parski mo'nn persekit Legliz Bondye. Se par lagras Bondye ki mo'nn vinn seki mo ete, so lagras pou mwa pa finn initil. Okontrer, mo'nn travay plis ki zot tou : pa mwa ! me lagras Bondye ki avek mwa. Donk, ki zot ouswa mwa, ala seki nou proklame. Samem seki zot finn krwar.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

* Motamo : seki finn ekrir (savedir Labib) ** Bann douz apot

Alelouya

Vini, swiv-mwa ; mo pou fer-zot lapes dimoun.

La pess mirakilez : enn laveu imans de la grander de Dye

par Sr Babeth Songor


Line

Devan sa pwisans divinn-la, koman nou kapav pa rekonet ki nou enn bann peser kom Izai, «l'homme aux lèvres impures» Is 6,4

Bondye, dan so gran pwisans, «puissance qui n'est que l'amour», vinn rezwenn-nou akot nou ete, dan nou labou e nou petitess.

Li kontan-nou ek enn lamour predileksyon. Kinport seki nou ete, li pran risk, li oze kontan-nou, swazir-nou e konfye-nou seki li ena de pli presye : so kreasyon, e li kont lor nou pou fer so Rwayom lape, lazistis e lamour.

Atraver tout Labib, nou trouv sa lamour predileksyon-la ki Bondye ena pou nou. So swa souvan dekonsertan : li finn swazir bann dimoun peser sinp, banal.

Li swazir Abraham ki ti panse fini so lavi trankilman ; li'nn deza vye, zame li ti panse ki li pou kapav vinn papa. Dan lafwa, li finn abandonn-li e li finn remet tou dan lame Bondye. Byen lontan apre, li finn konpran signifikasyon so paternite : c.-a.-d papa bann krwayan e temwin so lafwa dan sel Bondye.

Moiz, trankilman, ti pe gard troupo so boper. Bondye finn swazir-li pou al liber so pep. Izai ti apele pou vinn enn profet c.-a.-d. pou anons Parol Bondye e al kont-kouran pou denons bann inzistis.

«La première rachetée Marie notre bénie Mère choisie pour être la mère du Rédempteur», li finn gagn lafwa dan Bondye kouma Abraham, li finn mars dan lanwit ; malgre li pa ti konpran naryen li'nn dir WI e so Wi ti total ek definitif. Bann apot osi ti gagn lapel e zot ti swiv Zezi san kalkil e san rezerv.

Enn figir inportan dan nouvo testaman : St Pol, ki ti enn ofisye asarne kont Legliz, e ti le detrir Legliz Zezi, par so rankont ek Zezi lor simim Damas, li finn konverti net e li'nn vinn enn disip pasyone.

Simon Pyer, devan travay merveye Zezi, rekonet so pese : «Seigneur éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur.»

Atraver tou sa bann swa, e sa bann lapel-la, ti ena lexperyans enn rankont personel avek Bondye. «Rencontre amoureuse entre ce Dieu puissant d'amour et l'homme pécheur»

Dan sa rankont personnel-la, zot tou ti gate, par lamour imans ki Bondye ti ena pou sakenn e an mem tan pou tou ban dimoun. Sa lexperyans-la ti boulvers zot lavi, demann-zot enn vre konversyon, enn konversyon ki vinn dan fon zot leker, e fer-zot vinn vre devan Bondye, sa finn donn-zot enn liberte interyer, lape, lazwa, serenite, disponibilite ek zenerozite. Zot finn gagn enn lavi nouvo, zot finn transform net. Rankont personel ek Bondye, li enn landrwa privilezye pou fer lexperyans lagras. Parski Bondye ki pran linisyativ, «Il est fidèle celui qui vous appelle» 1 Co1 9, st Pol dir-nou. Kifer li finn vinn apot Zezi, alor ki, odepar, li ti pe persekit Legliz ? Parski li ti enn gran orater ? Parski li ti ena enn am ardant e zenerez ? Parski li ti anvi liber bann pov ek bann oprime ? Non ! tousala ti pou fer-li enn zapot selman pou enn koz imenn, me pa zapot Zezi Krist. Me parski St Pol, dan so lavi, ti rankontre le Resisite, parski li finn zwenn-li vivan akot li ti pe viv, e Zezi ti apele pou swiv-li e li finn sanze. «C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis». 1 Co 15, 10. Parey koman Simon Pyer ek so bann kamarad, Zezi finn swazir-zot pou al lapes bann dimoun. «laissant tout ils Le suivirent»

Peser dimoun, sa misyon-la, eski li rezerve pou lezot ou enn kategori dimoun selman (levek, prêt, etc) sakenn parmi nou kapav poz-nou sa kestyon-la : Bondye, eski li pe kontinye apele zordi ! Alor, kifer nou trouve ki pe mank vokasyon ? spesyalman bann zenn, eski zot sourd, zot pa tann lapel Bondye ? Me pa selman bann zenn, nou tou, par nou vokasyon baptem, finn apel-nou pou vinn disip Zezi, kinport ki nou ete, ninport ki kote nou ete, Zezi pe adres-nou sa lapel presan-la : « (dechausse-toi) quitte ton confort, bann rasinn ki pe anprizonn-twa, pran to baton pelrin, swiv-mwa, pa bizin gagn per, mo pou ek twa, mo mars ek twa, mo kontan-twa, to konpt bokou pou mwa. Mo bizin-twa pou revel bann dimoun mo tandres »

Devan bann defi ki ena dan sa lemond-la ! malgre ki nou finn fatige lapes san gagn naryen ! mem si nou pa konn kot nou repons pou antrenn-nou ? Eski nou pou kapav dir «Maître nous avons peiné toute la nuit mais sur ton ordre je vais jeter les filets». Lerla, koma Abraham, lavyerz Marie, bann disip, nou invite pou met nou pa dan pa Zezi, e mars ek li dan lanwit, fer-li konfyans koma bann disip ki finn kit tou pou swiv-li. Zezi, limem nou sekirite, nou lavenir ; san Zezi, pena lavenir, li ouver simin nou lavi, limem li'nn dir-nou : «Je suis le chemin, la vérité et la vie» li enn lazwa pou nou pou kan nou antrein nou bann frer lor sa simin-la, sirtou bann ki pe kourbe ar bokou soufrans ek difikilte dan lavi. Nou peser dimoun kan nou liber nou bann frer, nou ed-zot dekouver e gout lamour imans Bondye, sinpleman par temwagnaz nou lavi, nou lafwa dan lamour le-Krist Resisite ; par so konpasyon, so soufrans ek so lamor, li finn donn so lavi pou sov-nou. Bondye, limem Lamour, akoz sa, li pa enn Bondye ki pini, me li anvi ki nou konverti-nou e ki nou viv «de sa vie», li devans-nou lor sa simin-la. Li pe atann-nou, lebra gran ouver, e pe vey-nou de lwin koma papa zanfan prodig, kinport so pwa.

retour