p.2foto1

5e Dimans letan ordiner C


Enn zour, Zezi ti pe debout pre kot lak Zenezaret, lafoul ti pe pouse, zot antour-li pou ekout parol Bondye. Li trouv de ti-bato ki'nn amare dan bor lak-la ; bann peser ti'nn desann, zot ti pe lav zot file. Li mont dan enn parmi sa bato-la, ki pou Simon, li demann-li al inpe lwin ar later ; lerla, letan li'nn asize, li ansegn lafoul depi bato-la. Letan li'nn fini koze, li dir ar Simon : «Avans kot delo-la profon, e larg zot file pou lapes.» Simon reponn : «Profeser*, nou'n fatige travay tout lanwit, nou pa'nn atrap narye ; me, lakoz to parol, mo pou zet bann file.» Letan zot finn fer sa, zot atrap enn gran kantite pwason, zot file pe desire. Zot signal zot bann kamarad lor lot bato pou vinn ed-zot. Bann-la vini, zot ranpli de bato-la, bann bato pe preske koule. Letan li trouv sa, Simon-Pyer tom azenou devan Zezi, li dir : «Segner, al lwin ar mwa, mo enn zom dan pese.» Lafreyer finn sezi-zot, limem, bann ki ti avek li, lakoz kantite pwason ki zot finn atrape. Mem manyer Zak ek Zan, bann garson Zebede, bann kamarad Simon. Me Zezi dir ar Simon : «Pa gagn per ; asterla, se bann dimoun ki to pou atrape.» Zot ramenn bann bato akot later ; zot les tou, zot swiv-li.

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi

* An franse, presepter Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Lik

(5, 1-11)

retour aller