Ekoute seki Profet Izai finn ekrir (11, 1-10)

Le-Segner Bondie pe koze : Enn bourzon pour sorti dans rasinn Zese,

enn brans pour sorti dan so rasinn.

Lespri le-Segner pou repoz lor li, enn lespri lasazes ek lintelizans,

enn lespri konsey ek lafors, enn lespri konesans ek respe pou le-Segner.

Sa pou fer-li respekte le-Segner.

Li pa pou fer zizman dapre laparans, li pa pou pran desizion dapre rimer.

Li pou ziz bann ki feb avek lazistis, li pou fer enn zizman droit

pou bann ti-dimoun sa pei-la.

Sa pei-la pou santi, letan so labous tape, kan li ouver so lavel,

so lesouf pou fer bann move dimounn al mor.

So sintir lor so lerin, se lazistis, lafidelite-mem pou enn sintir lor so la-ans.

Loulou ek agno pou viv ansam, leopar pou formi pre kot ti-kabri.

Ti-bef ek ti-lion pou mars ansam, enn ti-garson pou kondir-zot.

Vas ek lours pou manz ansam, zot piti pou dormi dan mem landroi.

Lion pou manz lerb, parey kouma bef.

Ti-baba pou zoue lor nik kobra, ti-zanfan pou kapav poz lame lor trou serpan.

Nepli pou ene ni lemal, ni violans lor mo montagn sint,

parski pei pou ranpli avek konesans le-Segner,

parey kouma delo kouver fon lamer.

Sa zour-la, rasinn Zese pou drese, parey kouma enn pavion pou bann lepep ;

bann nasion pou sers-li, so lakaz pour grandioz.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondie»

Psom 72 (71)

® Les mo loue mo Bondye !

Bondye, donn to pouvoir pou lerwa,donn to lazistis pou garson lerwa.

Pouki li gouvern to lepep avek lazistis, pou fer respekte droi bann malere. ®

Dan sa lepok-la, lazistis pou ouver kouma enn fler,

Gran-gran lape ziska lafin letan !

Limem pli gran, depi enn lakot ziska kot later fini. ®

Li pou donn sekour pou ti-dimounn ki apele,

pour malere ki pena proteksyon.

Li pou protez bann ki setif, bann ti-dimounn,Li pou sov zott lavi. ®

Anou beni so Non touletan, Les-li reste touletan.

Tou bann kalite dimounn lor later pou gagn benediksyon,

Les tou bann nasyon sant so benediksyon.

Ekoute seki sin Pol finn ekrir bann Romin (15, 4-9)

Mo bann frer, mo bann ser,

Tou seki finn ekrir dan lepase, finn fer-sa pour nou lansegnman ;

pouki perseverans ek kouraz Labib donn-nou lesperans.

Bondie perseverans ek kouraz fer-zot gagn mem lakorit ant zot,

parey kouma le-Krist Zezi finn montre.

Koumsa avek enn sel leker, enn sel labous,

zot pou glorifie Bondie, Papa nou Segner Zezi Krist.

Sakenn, akeyir so kamarad, parey kouma le-Krist finn fer pou zot, pou lagloir Bondie.

Vremem, mo dir-zot, le-Krist finn vinn serviter bann Zuif, pou montre ki Bondie fidel,

pou akonplir bann promess ki ti fer ar bann patriyars.

Bann nasyon dir lagloir Bondie pour so pitie, dapre parol dans Labib :

«Lakoz samem pou pou loue-twa parmi bann nasyon, mo pou sante pou lagloir to Non.»

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondie»

Alelouya

Prepar sime le-Segner, fer larout vinn plat,

Tou dimounn pou trouv liberasyon Bondie

Sanz nou leker

par Jean-Max CoowarPar la bous Profet Izai, Bondie prezant li kouma enn le rwa la zistis. Mais selma li pa ziz par laparans, li pa koupe-transe dapre seki li tann dir. Li ziz bann tipti avek zistiss, li koupe trance an faver bann pov. Profet la fer enn rev, e sa mem rev Bondie ; li met loulou ek mouton, vas ek lours, lyon ek bef dakor.

Zan Batis, ki pe krie dan deser, li pe dir ki Royomm Bondie Pre. Sa mem Royom ki Izai finn proklame, li dir bizin pass par batem lespri -sin.

A la vizaz ki Bondie pe revel nou zordi, vizaz enn papa ki pe propoz li. Bondie pe tourn ver nou, li pe donn nou lamin, li pe apel nou par nou non, li invit nou pou repon. Me selma li respekte nou liberte, li pe ape kol kola ar nou, li pape riss nou la min, li pa fors nou repon.

Nou ki finn plonze dan nou refleksyon, nou kipe zize par laparans, nou ki pe koupe-trance, dapre seki nou pe tann dir. Bondie a traver bann profet pe dir nou arete, sanz nou leker, sanz nou regar, konverti nou, so Royomm pre la.

Kan Bondie pe dir nou arete, li pe invit nou sanz nou bann labitid, aksepte kwraz so regar. Letan sa de regar la finn kwraze, lerla sakenn rekonet so kamarad. Mo rekonet Bondie kouma mo papa, e li rekonet mwa kouma so garson. Li invit mwa repran mo sime, pa parey kouma avan, li dir mwa al kwraz regar mo bann frer ek mo bann ser, fer so rev vinn enn realite.

Sa mem nuvo mond ki bann profet ti pe koze, lesperanss ki Pol pe dir; ki Bondie lesperans ek kouraz met nou tou dakor. Et sa mem fri ki Zan Batis pe dir : nou rekonett enn pie pa par so fler me par so fri.

Alor nou kapav ena bann bon lintensyon, pass pou enn bon kretyen devan lezot, be si nou pa pe donn bon fri, bizin koupe zete. Sa mem konversyon ki Bondie pe demann nou zordi

Line
retour