p.2foto1

2e Dimans Lavan (A)

Levanzil Zezi Krist dapre sin Matie (3, 1-12)

Sa lepok-la, Zan-Batis ariv, li fer proklamasyon dan dezer Zide, li dir : «Sanz zot leker, Royom lesiel byen-byen pre!» Zan mem ki Profet Izai finn anonse : 'Enn lavoi kriy dan dezer : Prepar sime le-Segner, fer so larout vinn droit.' Zan ti ena enn linz ki linn fer avek lapo samo, li ti enan enn sintin lapo otour so letin. Li ti manz bann sotrel ek dimiel sovaz. Lerla, bann-la sorti Zerizalem, la-Zide antie, depui rezyon Zourdin, zot al get-li ; zot resevoir batem dan so lame, dans delo Zourdin, zot rekonet zot pese. Ti ena boukou Farizien et Sadiseîn ki vini pou batize ; Zan trouv-zot, li dir zot : «Zanfan serpan, ki sann-la finn montre-zot sove, pour sap dan lakoler ki pe vini ? Fer enn frui ki montre zot repantir. E pa rod dir dan zot leker : 'Abraam nou papa'. Wi, mo dir zott, avek sa bann ros-la, Bondie kapav fer bann zanfan leve pour Abraam. Deza, la-as pre kot rasinn bann pie. Pie ki pa prodir bon frui, pou koup-li, pou zet-li dan dife. Mwa, mo batiz-zot dan delo, pour zot sanz zot leker. Me seki pe vinn apre mwa, li pli for ki mwa ; mo pa merite larz lase so sandalet. Li, li pou batiz-zot dan Lespri-sin ek dife. Dan so lame, li pe trap so balye*, li apre pou netoy landroi kot pou tir lapay dible. Li pou ramass dible dan so grenier ; Li pou bril lapay dan enn dife ki zame pa pou tegn.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou Twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

* Motamo : lapel pou vann (setadir ti lapay) dible

retour aller