p.2foto1

1e Dimans Lavan (A)

Levanzil Zezi Krist dapre sin Matie (24, 37 ­ 44)

Zezi ti pe koz ar so disip, lor letan kan li pou retourne:

«Garson Limanite pou vini parey kouma dan lepok Noe.

Dan sa lepok-la, avan gran linondasion,

ti pe manze, ti pe boir, ti pe marye, ziska zour akot Noe rant dan bato*.

Bann dimoun pa ti doute ziska ki gran inondasion arive, e sa balye zot tou.

Sa manier-lamem Garson Limanite pou vini.

Dan karo, pou ena de dimoun : pou pran enn ladan, lot-la pou sape.

De dimoun pe fer lafarinn dan moulin : pou pran enn ladan, lot-la pou sape.

Veye, zot pa kone ki zour le-Segner pou vini.

Konpran bien : Si responsab lakaz ti kone ki ler dan lanuit

voler pou vini, li ti pou veye, li pa ti pou les lezot fer enn trou dan miray so lakaz.

Abe zot ousi, zot bizin pare :

Ler ki zot pa mazine, sa ler-lamem Garson Limanite pou vini. »

Anou aplodi Parol Bondie

Louanz pou Toi, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

retour aller