Ekoute seki finn ekrir dan Dezyem Liv Samyel (5, 1-3)

Tou bann tribi Israel vinn get David kot Ebron, zot dir :

«Ala nou la, nou fami ar twa, nou ena mem disan* !

Deza, avan sa, letan Saoul ti nou lerwa,

tomem ki ti pe sorti ek rantre avek Israel, e le-Segner ti dir-twa :

'Tomem ki pou vey lor mo lepep Israel,

tomem ki pou vinn sef dan Israel.'»

Tou bann ansyen Israel vinn get lerwa akot Ebron ;

lerwa David fer enn lalyans avek zot kot Ebron, devan le-Segner,

e zot konsakre David kouma lerwa lor Israel.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

* Motamo : «Ala nou la, nou, to lezo ek to laser»

Psom 122/121

® Les mo loue mo Bondye !

Ala mo ti kontan, letan dir-mwa :«Anou al kot lakaz le-Segner !»

Anfin nou lipye aret marse devan to laport, Zerizalem ! ®

Zerizalem, finn konstrir-twa kouma enn lavil,

Tou, kot twa, fer enn sel, zot asorti.

Lamem ki bann tribi monte, Bann tribi ki pou le-Segner. ®

Lamem ki Israel bizin dir mersi,Dir mersi le-Segner.

Lamem ki rann zizman, bann tronn dan lakaz David. ®

Ekoute seki sin Pol finn ekrir pou bann abitan lavil Kolos (1, 12-20)

Mo bann frer, mo bann ser,

Dir mersi Bondye nou Papa ;

li'nn donn-zot kapasite partaz destin bann sin, dan lalimyer.

Wi, li'nn tir-nou dan pouvwar marenwar,

li'nn transfer-nou dan Rwayom so Garson byen-eme ;

Le-Krist pey nou det, limem pardonn nou pese.

Limem portre Bondye ki invizib, limem premye-ne parmi tou bann kreatir ;

dan li, tou kiksoz finn kree, dan lesyel ek lor later,

bann ki nou kapav trouve, bann ki invizib ; tou finn kree par limem, ek pou limem.

Limem latet pou lekor, setadir Legliz :

Limem komansman, premye-ne parmi bann mor ;

dan tou kiksoz, limem bizin premye.

Wi, Bondye finn oule ki tou akonpli dan le-Krist.

Par le-Krist, Bondye finn oule rekonsilye tou pou li, lor later ek dan lesyel ;

Li'nn fer lape avek disan so lakrwa.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Alelouya

Benediksyon pou Rwayom David, nou papa ; samem Rwayom pou letan ki pe vini.

Benediksyon pou seki pe vini, dan Non le-Segner.

Bondie inn kontan pou met
ou plenitid dan le Krist

Bondie finn inskrir so lalwa dan leker sak dimoun e linn koz ar tou bann pep dan diver fason e dan bann diferan lepok. Pourtan kouma li difisil pou konpran proze Bondie lor limanite, Bondie finn swazir sa tipep Izrael-la pou devwal pli klerman so plan. E an dernyer linn anvoy so garson Zezi pou revel an plenitid vizaz Bondie. Linn fer konn-li kouma Amour regroup so la-lwa dan enn linik komanman lamour anver Bondie ek le-zot.

Grander enn pep ek ninport ki zom kapav montre dan so latasman ar la-lwa Bondie kan li-mem li pronons so « wi » pou sa. Sa latasman-la li pa enn revetman siperfisyel, li ni enn lesklavaz, ni enn obligasyon.

Se partisipasyon zom dan gran plan Bondie lor tou limanite : fer li enn sel fami, enn linite damour e kondir-li pou viv mem lavi divin.

Alor, kouma sin Pol nou kapav rann gras Bondie nou papa (Kol. 1, 12)

Kouma viv sa parol Bondie-la ? Kan nou al dan leker la-lwa divin ki Zezi finn indike dan sel lanseygnman lamour. E si nou konsider enn par enn tou le dis komanman ki Bondie inn donn-nou dan lansyen testaman, nou kapav konstate ki kan nou kontan Bondie ek nou prosin, nou pe suiv tou le dis a la perfeksyon.

Kouma kikenn ki kontan Bondie pou kapav les enn plas dan so leker a lezot divinite ? Kikenn ki kontan Bondie eski li kapav pronons so non enn lot fason ki avek respe ou byen pronons li initilman ?

Dimoun ki kontan Bondie plis ki tou, eski li pa pou kontan konsakre li omwin enn zour par semenn ? Kouma enn dimoun ki kontan tou dimoun kapav pa kontan so papa ek so mama?

Kouma enn dimoun ki kontan lezot kapav kokin zot, touy zot, profit de zot pou so prop satisfaksyon ou byen fer fos temwanyaz kont zot ? An plis si so leker deza satisfe, kouma li kapav anvi pran dibyen ou konzwen so prosin?

Li vremem koumsa ! Dimoun ki kontan, pa pou fer pese, li pou observ tou la-lwa Bondie. Pandan la zourne, de tanzantan, anou deman nou-mem si nou bann aksyon ranpli ar lamour. Si li koumsa, nou lavi pa pou initil, me li pou aport enn kontribisyon a lakonplisman plan Bondie lor limanite .

Chiara Lubich


(Traduction : Gino Mungapen)

Line
retour