p.2foto1

Krist, Lerwa liniver (lane C)

Levanzil Zezi Krist dapre sin Lik (23, 35-43)

Fek met Zezi lor lakrwa. Lepep ti la, li ti pe gete.

Bann sef, zot, ti pe boufonn-li ; zot dir :

«Li finn sov lezot ; abe, les-li sov limem, si limem le-Krist, ki Bondye finn swazire* !»

Bann solda ousi ti pe boufonn-li ; zot vinn pre, zot donn-li vineg, zot dir :

«Si tomem lerwa bann Zwif, sov-twa tomem !»

Ti ena enn pankart, lao so latet : 'Sann-lamem lerwa bann Zwif'.

Enn bann malfeter, ki lor lakrwa, ti pe zour-li :

«Pa tomem le-Krist ? Sov-twa tomem, ek nou osi.»

Me lot-la koriz-li, li dir : «To pena respe pou Bondye !

Tomem, to pe gagn mem pinisyon !

Pou nou, se lazistis, nou pe pey pou seki nou'n fer.

Me li, li pa'nn fer naryin de move.»

Lerla li dir : «Zezi, pa bliye-mwa letan to pou revini, avek to Rwayom.»

Zezi dir-li : «Vremem, mo dir-twa, azordi, to pou avek mwa dan Paradi.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou Twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

* Motamo : «si limem le-Krist Bondye, ki finn swazire»

retour aller