p.2foto1

33e Dimans letan ordiner C

Levanzil Zezi Krist dapre sin Lik (21, 5-19)

Ena bann disip ti pe koz lor Tanp, zot remark so bann zoli pyer-de-tay, ek bann plak remersiman.

Zezi dir : «Seki zot pe gete, pou ariv enn zour, akot bann ros pa pou res enn lor lot ; tou pou finn kraze.»

Lerla zot kestyonn-li, zot dir : «Profeser, abe kan sa pou arive ?

Ki sign pou ena, letan sa pre pou arive ?»

Li dir : «Fer byen tansyon pa les lezot vinn anbet-zot ;

Boukou dimoun pou vini, zot pou servi mo Non, zot pou dir : 'Momem sa !' ouswa 'Letan-la byen pre'.

Pa al swiv-zot. Letan zot tann-koz lager, revolisyon, pa gagn per. Tou sa bizin arive avan, me pankor lafin.»

Zezi kontign koze : «Pou lager, nasyon kont nasyon, rwayom kont rwayom.

Pou ena tranbleman-de-ter, lepidemi lapest, ek lafaminn.

Pou ena bann levennman terib, ek bann gran sign depi dan lesyel.

Me, avan tou-sa, pou lev lame lor zot, pou persekit-zot, pou livre-zot dan bann sinagog ek bann prizon,

pou fer-zot paret devan bann lerwa ek bann gouverner, akoz mo Non ;

sa pou donn-zot lokazyon pou fer enn temwagnaz.

Met-sa byen dan zot lespri : zot pa bizin prepar zot defans alavans, parski, mwa,

mo pou donn-zot enn langaz ek enn sazes ; kont sa, okenn adverser pa kapav reziste ouswa dir lekontrer.

Mem zot papa-mama, zot frer, zot fami ek zot kamarad pou livre-zot ; ena parmi zot, pou fer-zot al mor.

Tou dimoun pou deteste-zot, akoz mo Non. Me pena enn sel seve lor zot latet ki pou perdi.

Par zot perseverans, zot pou gagn lavi.

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

retour aller