p.2foto1

32e Dimans letan ordiner C

Levanzil Zezi Krist dapre sin Lik (20, 27-38)

Bann Sadisein, - bann ki dir pena rezireksyon - zot koste ar Zezi, zot kestyonn-li, zot dir : «Profeser, Moiz finn ekrir-sa pou nou : 'Si kikenn marye, e li mor san gagn zanfan, so frer bizin marye ek madam-la, pouki so frer gagn enn desandans.' Ti ena set frer. Premye-la marye ek enn madam, li mor san gagn zanfan. Dezyem-la parey, e apre, trwazyem ousi marye ek madam-la. Tou-le-set mor, san ki zot gagn zanfan.

An dernye, madam-la mor. Abe, dan rezireksyon, sa madam-la, li pou vinn fam ki sann-la ? Tou-le-set finn gagn-li kouma zot fam...» Zezi dir-zot : «Bann zanfan letan aster, zot pran fam ouswa mari. Me bann ki'nn pas zizman pou letan apre, pou rezireksyon parmi bann mor, zot pa pran ni fam ni mari. Zot nepli kapav mor, zot parey kouma bann anz, zot zanfan Bondye, zot zanfan rezireksyon. Bann mor resisite, wi, Moiz mem finn fer konpran : Letan li rakont zistwar ti-pye ki pe brile, li apel le-Segner 'Bondye Abraam, Bondye Izaak, Bondye Zakob'. Bondye, li pa enn bondye pou bann mor, me pou bann vivan. Zot tou viv pou li.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

retour aller