p.2foto1

31e Dimans letan ordiner C

Levanzil Zezi Krist dapre sin Lik (19, 1-10)

Zezi ariv dan Zeriko, li travers lavil. Ala enn zom vini, so non Zase ; li enn sef dan bann ki ramas kas pou Innkomtax, e li ris. Li ti oule trouve ki sann-la Zezi ete ; me li pa kapav, akoz lafoul : wi, li ti enn ti gabari. Li galoup par devan, li mont lor enn pye*, pou li kapav trouv Zezi, ki ti bizin pas par la. Kan li'nn ariv sa landrwa-la, Zezi lev so lizye, li dir-li : «Zase, desann vit, zordi, mo bizin res dan to lakaz.» Li desann vit, li resevwar Zezi dan lazwa. Letan bann-la trouv-sa, zot tou grogne, zot dir : «Li'nn vinn lokater kot enn peser !» Me Zase res dibout, li dir ar le-Segner : «Gete, Segner, mo donn lamwatye seki mo ena pou bann pov. Si mo'nn fer fos ar kikenn, mo pou rann-li kat fwa.» Zezi dir-li : «Zordi, liberasyon finn vini pou sa lakaz-la, parski li ousi, li enn garson Abraam. Wi, Garson Limanite finn vini pou serse, e pou liber seki finn perdi.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

* Enn «sycomore» an franse

retour aller