p.2foto1

27e Dimans letan ordiner C

Enn zour, bann apot dir ar le-Segner :

«Ogmant lafwa an nou.»

Le-Segner dir : «Si zot ti ena lafwa parey kouma enn lagrin moutard,

zot ti kapav dir ar sa pye-la :

'Aras to rasinn, al plant-twa dan lamer !' ; li ti pou obeir-zot.

Si zot ena enn serviter ki pe travay dan karo,

ouswa ki pe travay gardyen zanimo ;

letan li retourn travay, lekel parmi zot pou dir-li :

'Degaze, vinn asiz pre kot latab' ?

Okontrer, eski li pa pou plito dir-li :

'Prepar kiksoz pou mo dine, abiy-twa pou vinn servi-mwa,

pouki mo manze, mo bwar...

Apre sa, to ava manze, to ava bwar'... ?

Eski li pou dir 'mersi' sa serviter-la

parski li'nn fer tou dapre lord ki li'nn gagne ?

Parey pou zot : letan zot finn fer tou dapre lord ki zot finn gagne,

dir : 'Nou bann serviter ki pena valer ;

nou finn fer seki nou ti bizin fer.'»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil
Zezi Krist dapre
sin Lik

(17, 5-10)

retour aller