p.2foto1

4e Dimans letan ordiner C


Dan sinagog Nazaret,letan li'nn fini lir profet Izai, Zezi dir : «Azordi, seki finn ekrir pe akonpli, kouma sa ariv dan zot zorey.» Zot tou fer temwagnaz pou li; zot etone devan bann parol favorab ki sorti dan so labous. Zot dir : «Pa limem sa, garson Zozef ?» Li dir-zot : «Sirman, zot pou dir-mwa sa proverb-la : Dokter, geri-twa tomem. Nou'n tann tou seki finn arive dan Kafarnaom ; fer parey isi, dan to pei !» Lerla, li azoute : «Vremem, mo dir-zot, okenn profet pa gagn enn bon lakey dan so pei. An-verite, mo dir-zot : Ti ena boukou vev dan Israel lepok Eli, letan lesyel ti ferme trwaz-an sis mwa, e letan ti ena enn gran lafaminn dan pei partou. Pa akot enn sa bann-la ki finn anvoy Eli, me akot enn vev Sarepta, dan pei Sidon. Ti ena boukou malad lalep dan Israel dan lepok profet Elize ; okenn ladan pa finn vinn prop ; zis Naamann, enn Siryin.» Letan zot tann sa, zot tou, dan sinagog, ranpli ar laraz. Zot leve, zot pous-li an-deor lavil, zot kondir-li ziska enn bor presipis montagn, akot ti batir lavil-la, pou zet-li anba. Me li, li pas omilye ant zot, li al so sime.

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi

Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Lik

(4, 21-30)

retour aller