Ekoute seki Profet Amos finn ekrir (6, 1a.4-7)

Maler pou bann ki viv trankil dan Syon,

bann ki krwar ki zot an sekirite dan montagn Samari.

Zot finn alonze, lor zot lili an ivwar, zot afale lor zot gro sofa.

Zot manz bann pli bon agno dan troupo, bann ti-bef ki sorti lekiri.

Zot inprovize, ek lakonpagnman lagitar* ;

kouma David, zot invant linstriman lamizik.

Zot bwar divin dan lagoul, zot friksyonn zot seve ek bann pli bon parfin ;

me zot pa trakase ar destriksyon Israel** !

Lakoz samem, pou sas-zot an-deor pei,

zotmem dan bann premye ki pou met deor ;

tamasa bann ki finn afale, sa pou fini !

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Motamo : *«la-arp» ; **«Zozef» (garson Zakob).

Psom 146/145

® Les mo loue mo Bondye !

Boner pou dimoun ki fye lor le-Segner,

Le-Segner gard laverite pou touzour.

Le-Segner fer zizman anfaver bann oprime,

Li donn dipin pou bann ki pe mor-de-fin. ®

Le-Segner delivre bann prizonye.

Le-Segner ouver lizye bann aveg,

Le-Segner redres bann ledo kabose,

Le-Segner kontan bann dimoun zis. ®

Le-Segner protez bann etranze,

Li soutenir bann vev ek bann orfelin.

Li fer bann move dimoun perdi sime,

Le-Segner pou regne, pou touzour. ®

Ekoute seki sin Pol finn ekrir dan so premye let pou Timote (6, 11-16)

Twa, to enn dimoun ki apartenir Bondye :

Rod lazistis, lapyete, lafwa, lamour, pasyans, douser.

Kontigne lite pou lafwa, ranport laviktwar pou gagn lavi eternel.

Finn apel-twa pou sa, pou samem to'nn fer enn zoli deklarasyon

lor to lafwa, devan enn kantite temwin.

Devan Bondye, ki donn lavi pou tou kiksoz,

devan le-Krist Zezi, ki'nn donn so pli zoli temwagnaz ar Pons-Pilat,

mo donn-twa sa lord-la :

Gard komandman Bondye, enn manyer ki san fot, san repros,

ziska ki nou Segner Zezi Krist revini.

Seki pou fer le-Krist paret dan so letan,

limem tousel ki ena pouvwar, lerwa pou bann lerwa, Segner pou bann Segner.

Li tousel zame pa pou mor, li res dan lakaz lalimyer,

okenn dimoun pa finn trouve, e pa kapav trouve.

Loner ek pwisans pou li, pou touzour. Amenn !

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Alelouya

Zezi Krist ti ena tou, li'nn aksepte vinn pov ; Koumsamem, zot kapav trouv larises.

« Rod lazistis, devosyon, lafwa, lamour,
perseverans, douser».

(1 Tim 6,11)

par Chiara Lubich


Kouma pou viv sa bann verti-la dan nou lavi tou lezour ? Met zot an pratik enn par enn, kapav paret difisil. Alor, kifer nou pa aplik-nou viv volonte Bondie moman apre moman ? Kan nou fer-li kouma Bondie demande, Bondie dan nou, e si Bondie dan nou, lamour dan nou.

Dimoun ki viv linstan prezan, li ena tou lokazion pou montre-li pasian, perseveran, dous, modes, vertye, mizerikordie, parski li posed lamour otantik. Li kontan Bondie avek tou so leker, tou so lekor ek tou so lafors. Li posed enn lalimyer dan li, li gide par Lespri-Sin. Donk, li pa port zizman, li pa pans dimal lezot, li kontan so prosin kouma limem. Li ena kapasite swiv foli levanzil parey kan bizin «donn lot lazou» ou swa «fer demil pa» kan demann-li zis mil.

«Rod lazistis, devosyon, lafwa, lamour, perseverans, douser» : Sa linvitasion-la adrese a Timote, kolaborater fidel ek konpanion voyaz Pol, ki ti osi so kamarad ek so konfidan e ki lapot Pol ti konsider kouma so garson. Kan linn fini denons lorgey, lanvi, lager, latasman ar larzan, Pol terminn ar sa bann mo-la : «Pou twa, zom Bondie, evit sa-bann kitsoz-la» e li invit-nou pou rod enn lavi kot verti imin ek kretyin briye.

Sa bann mo-la repet presizeman langazman ki nou finn pran zour nou batem, rezet lemal (evite) e fer dibyin (rode).

Tradiksion : Gino et Christine Mungapen


Line
retour