p.2foto1

26e Dimans letan ordiner C

Zezi ti pe rakont sa parabol-la : «Ti ena enn dimoun ris ; li ti met bann zoli linz ki kout ser, toulezour, li ti pe fer bel-bel festin. Pre kot so laport, ti ena enn ti-dimoun,

so non Lazar, li kouver partou ar ilser. Li ti anvi mem manz seki pe tom depi latab dimoun ris-la. Ofet, se bann lisyen ki ti pe vinn sous so bann ilser. Ti-dimoun-la mor ; bann anz amenn-li kot Abraam. Dimoun ris-la ousi mor ; zot anter-li. Dan lanfer, akot li pe move soufer, li lev so lizye, delwin, li trouv Abraam ek Lazar pre kot li. Lerla, li kriye : 'Abraam, Papa, pitye pou mwa ! Anvoy Lazar al tranp so ledwa dan delo pou li rafresi mo lalang ; mo pe pas mizer dan laflam.' Me Abraam dir : 'Mo zanfan, rapel-twa : To ti ena bann dibyen dan to lavi, Lazar ti pas mizer. Asterla, li gagn so konsolasyon isi, e twa, to pas mizer. Pankor fini : ant nou ek zot, ena enn gran fose. Bann ki kot nou pa kapav traverse pou al kot zot, e bann ki kot zot pa kapav vinn kot nou.' Lerla, lot-la dir : 'Abe, mo dimann-twa, Papa, anvoy Lazar akot lakaz mo papa. Mo ena sink frer. Les-li averti-zot, pouki zot pa vini, zot ousi, dan sa landrwa soufrans-la.' Abraam dir : 'Zot ena Moiz ek bann profet ; les-zot ekoute.'

Me li dir : 'Non, Papa Abraam, si kikenn revini depi bann mor, pou al get-zot, zot pou sanz zot lavi.' Abraam dir : 'Si zot pa ekout ni Moiz ni bann profet, mem si kikenn resisite parmi bann mor, zot pa pou krwar.'»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil
Zezi Krist dapre
sin Lik

(16, 19-31)

retour aller