p.2foto1

25e Dimans letan ordiner C

Zezi ti pe rakont so bann disip sa parabol-la : «Ti ena enn dimoun ris, li ti ena enn mazordom. Bann-la finn denons mazordom, li ti pe fer gaspiyaz. Li apel mazordom, li dir-li : 'Ki mo pe tann-dir lor twa ? Fer bilan to zestyon, dorenavan, to nepli pou okip mo bann dibyen.' Mazordom mazinn dan so leker : 'Ki mo pou fer ? Mo patron* pe donn-mwa demisyon. Mo pena lafors pou trap pyos. Mo gagn onte pou demann sarite... Mo kone ki mo pou fer, letan mo'nn gagn demisyon, pouki ena akeyir-mwa kot zot.' Lerla, li fer-vinn bann ki dwa so patron, enn par enn. Li dir ar premye-la : 'Komye to dwa mo patron ?' Lot-la dir-li : 'San (100) drom delwil.' Li dir-li : 'Pran to resi ; asize, ekrir sinkant (50).' Li dir ar enn lot : 'E twa, komye to dwa ?' Lot-la dir : 'San (100) sak dible.' Li dir-li : 'Pran to resi ; ekrir katrevin (80).' Patron-la felisit mazordom malonet, li'nn konn trase. Wi, bann zanfan sa lepok-la, zot pli intelizan, ant zot, ki bann zanfan lalimyer. Mwa, mo dir-zot : Servi sa larzan-la, ki malonet mem, pou zot fer bann kamarad ; enn zour, letan sa larzan-la nepli la, sa bann kamarad-la ava akeyir-zot dan lakaz ki dan lesyel. Seki merit konfyans dan bann ti kiksoz, li merit konfyans dan bann gran kiksoz. Seki malonet dan bann ti kiksoz, li malonet dan bann gran kiksoz. Si zot pa'nn merit konfyans pou larzan, ki malonet mem, ki sann-la pou konfye-zot vre dibyen ? Si zot pa'nn merit konfyans pou dibyen ki pa pou zot, ki sann-la pou donn-zot seki pou zot ? Enn serviter pa kapav serviter pou de patron. Li pou deteste enn ladan, e li pou kontan lot-la, ouswa li pou atas-li avek enn ladan, e li pou mepriz lot-la. Zot pa kapav serviter Bondye, ek (an mem tan) serviter larzan.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

* Motamo : Segner

Levanzil
Zezi Krist dapre
sin Lik

(16, 1-13)

retour aller