Ekoute seki finn ekrir dan Liv Exod (32, 7-11.13-14)

Moiz ti ankor lor montagn Sinai. Le-Segner dir ar Moiz :

«Ale, desann ! To lepep, ki to'nn tir dan pei Lezip, li'nn perverti.

Zot pa finn tarde pou kit sime ki mo ti'nn montre-zot.

Zot finn fabrik enn ti-bef an metal, zot finn tom azenou devan li.

Zot finn ofer bann sakrifis, e zot finn dir :

'Ala to bondye, Israel. Limem ki finn tir-twa dan pei Lezip.'»

Le-Segner dir ar Moiz : «Mo get sa lepep-la ; so likou byen dir.

Asterla, les-mwa, mo koler pou anflame kont zot,mo pou fer-zot disparet.

Me twa, mo pou fer-twa vinn enn gran nasyon.»

Moiz sey kalme le-Segner so Bondye, li dir :

«Segner, kifer to koler pou anflame kont to lepep,

ki to'nn tir dan pei Lezip, par to lafors ek pwisans to lame ?

Rapel-twa to bann serviter, Abraam, Izaak ek Israel.

To ti fer serman par tomem, to ti dir-zot :

'Mo pou miltipliy zot desandan kouma zetwal dan lesyel.

Tou sa pei ki mo ti'nn dir, mo pou donn-li pou zot desandan ;

sa pou zot leritaz pou touzour.'»

Le-Segner sanz so desizyon : li pa fer dimal ki li ti menas so lepep.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Psom 51/50

® Donn-nou enn leker nouvo, Segner ;

Fer to Lespri-Sin transform-nou, Segner.

(Melodi : "Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau")

Pitye pou mwa, mo Bondye, dan to lamour,

Dan to gran pitye, efas mo bann ditor.

Lav-mwa an gran, lav mo fot, Fer-mwa vinn prop, tir mo pese.

®

Refer mo leker, fer-li vinn prop, mo Bondye,

Refer mo lespri, fer-li tini ferm.

Pa sas-mwa lwin ar twa, Pa repran to Lespri-Sin. ®

Segner, ouver mo lalev,Mo labous pou proklam to louanz.

Sakrifis pou Bondye, setenn lespri ki pa vantar.

Bondye, to pa mepriz leker ki pa vantar, ki'nn repanti. ®

Ekoute seki sin Pol finn ekrir dan so premye let pou Timote (1,12-17)

Mo dir mersi le-Krist Zezi, nou Segner, li'nn donn-mwa lafors,

li'nn trouve ki mo ase fidel pou so servis.

Avan sa, mo ti zour Bondye, mo ti persekit lezot, mo ti insilte.

Me, finn pardonn-mwa, parski mo ti pe fer sa par ignorans, mo pa ti ena lafwa.

Mo'nn resevwar lagras nou Segner an kantite,

avek lafwa ek lamour ki dan le-Krist Zezi.

Sa parol-la, li sir, li merite ki nou krwar-li :

Le-Krist Zezi finn vinn dan lemond pou sov bann peser, momem, an premye.

Finn pardonn-mwa, pouki, dan mwa, an premye, Zezi-Krist montre so pasyans ;

Li fer-mwa vinn enn lexanp pou tou bann ki pou krwar dan li, pou lavi eternel.

Loner, laglwar pou touzour, pou lerwa tou lepok,

pou Bondye ki pa pou mor, ki invizib, ki enn sel. Amenn.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Alelouya

Dan le-Krist, Bondye finn rekonsilye lemond avek limem.

Li met parol rekonsilyasyon lor nou lalev.

Vinn partaz mo lazwa

par père Jean Dravet s.j.«Mo mouton ti'nn perdi, mo'nn retrouv li».

Zezi, nou bon berze, konn nou febles. Li konn ki nou kapav suiv enn move lavi. Lerla dan nou leker, pena lape, pena lazwa.

Zezi anvi kas tou bann lien avek le mal dan nou lavi. Li pa kondann nou, li anvi liber nou paski li kone ki move lavi se lenfer. Lenfer zordi mem dan mo coup, dan mo fami, mo travay, mo kartie.

Zezi al rod seki'nn perdi ziska ki li trouv li. Dan so leker ena enn lamour bien gran. Li pe soufer bocou letan li get so mouton dan lenfer move lavi. Sak zour Zezi pe kontinie rod bann zanfan Bondie ki finn pran sime perdision.

Li bien gran lazwa Zezi ek so Papa kan li tir enn dimoun dan so kaso, kaso lakoler, kaso mansonz, lespri ladilter, lespri zougader...

Mem lazwa ti pe ranpli leker Per Laval sakfwa ki li zwenn enn dimoun pou fer li vinn lib ek retrouv so dignite.

Aster dan nou Legliz, noule konbat le mal, principalman tou seki pe detrir bann zenes dan nou pei.

Kan nou kapav kondir nou fami lor sime Levanzil, vremem nou bienere paski sa sime la ofer tou dimoun enn nouvo lavi kot ena lakorite ek lape.

Lerla Zezi dir nou : «Vinn partaz mo lazwa !»

Line
retour