p.2foto1

24e Dimans letan ordiner C

Bann ki travay Innkomtax ek bann peser koste ar Zezi pou ekout-li.

Bann Farizyen ek bann spesyalis larelizyon grogne :

«Li akeyir bann peser, li pran so repa ar zot !»

Lerla Zezi dir-zot sa parabol-la :

«Si parmi zot, kikenn ena san (100) mouton, e li perdi enn ladan ;

eski li pa pou les bann katrevin-diznef (99) ki reste dan dezer,

pou li al sers seki finn perdi la, ziska ki li trouv-li ?

Kan li'nn trouv-li, li kontan, li sarye-li lor so zepol,

li retourn kot li, li rasanble so kamarad, so vwazin, li dir-zot :

'Fer fet avek mwa, mo'nn retrouv mouton ki mo ti'nn perdi !'

Mo dir zot, koumsamem, pou ena plis lazwa dan lesyel pou enn sel peser ki sanz so lavi, ki pou katrevin-diznef (99) dimoun zis, ki pa bizin sanz zot lavi.

Ouswa, si enn madam ena dis pyes larzan, e li perdi enn ladan ;

eski li pa pou alim enn lalanp, balye lakaz, sers partou, ziska ki li retrouv-li ?

Letan li'nn retrouv-li, li rasanble so kamarad, so vwazinn, li dir :

'Fer fet avek mwa, mo'nn retrouv pyes larzan ki mo ti'nn perdi.'

Mo dir-zot, koumsamem, ena lazwa pou bann anz Bondye

pou enn sel peser ki sanz so lavi.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou Twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil
Zezi Krist dapre
sin Lik

(15, 1-32)

retour aller