p.2foto1

23e Dimans letan ordiner C

Enn kantite lafoul ti pe mars ansam ar Zezi.

Li vire, li dir-zot : «Si kikenn vinn kot mwa, san ki li deteste so papa,

so mama, so fam, so zanfan, so frer, so ser,

e ziska so prop lavi, li pa kapav vinn mo disip.

Wi, dizon, kikenn parmi zot, li anvi batir enn latour ;

eski li pa koumans asize, kalkile : Komye sa pou koute ?

Eski li ena seki bizin, pou al ziska dan bout ?

Si li'nn fini poz bann fondasyon, me li pa kapav fini,

tansyon tou bann ki pou trouv-sa, zot boufonn-li, zot dir :

'Ala enn dimoun ki finn koumans batir, li pa kapav fini !'

Ouswa enn lerwa pe fer lager ar enn lot lerwa :

eski li pa koumans asize, kalkile :

Avek dis-mil zom, eski li kapav al kont lot-la, ki pe vinn avek vin-mil ?

Sinon, letan lot-la ankor lwin, li anvoy bann anbasader pou demann lape.

Donk, si kikenn parmi zot pa abandonn tou seki li ena, li pa kapav vinn mo disip.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil
Zezi Krist dapre
sin Lik

(14, 25-33)

retour aller