Ekoute seki Garson Sirak finn ekrir (3, 17-18.20.28-29)

Mo zanfan, fer to travay avek douser ;

lerla, pou kontan-twa plis ki bann dimoun ki fer kado.

Pli to gran, pli to bizin abes-twa ; lerla, to pou trouv lagras devan le-Segner.

Le-Segner ena gran pwisans ; me so loner vinn depi bann ti-dimoun.

Maladi ki enn dimoun fezer ena, li pena gerizon ;

mesanste-la finn pran rasinn andan limem.

Leker ki ena lasazes, li reflesi lor bann lansegnman* ;

seki dimoun saz oule plis ki tou, setenn zorey ki ekoute.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

* Motamo : Parabol

Psom 68/67

® Nou beni-twa, Segner, To kontan bann ti-dimoun.

(Melodi : Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour)

Bann dimoun zis pe kontan, zot fer fet, zot dans devan Bondye !

Anou sant pou Bondye, anou zoue lamizik pou so Non,

So Non, se «Le-Segner», nou dans devan so figir. ®

Li enn Papa pou bann orfelin, li protez bann vev,

Samem Bondye, dan so landrwa ki sin.

Bondye donn enn lakaz pou seki finn abandone,

Li fer bann prizonye sorti dan zot prizon. ®

Bondye, to'nn fer bann kado tonbe

kouma lapli,

To soutenir to leritaz kan li'nn fatige.

To troupo trouv enn lanklo,

enn landrwa ki to'nn prepare pou bann ti-dimoun. ®

Ekoute seki finn ekrir dan let pou bann Ebre (12, 18-19.22-24)

Mo bann frer, mo bann ser,

Letan zot finn koste ar Bondye, pa ti ena kiksoz ki zot ti kapav touse :

pa ti ena gran dife, lobskirite, marenwar, siklonn,

lamizik tronpet, parol ki fer enn gran tapaz ;

­ tapaz-la ti telman gran ki bann zanfan Israel sipliye, pou zot nepli tann-sa.

Zot finn koste ar montagn Syon,

ek lavil Bondye ki vivan, Zerizalem ki dan lesyel ;

ek bann milyon anz, ki finn reini pou fer fet,

ek lasanble bann ki finn ne, an premye, ­ zot non finn ekrir dan lesyel.

Zot finn vinn kot Bondye, ki pou ziz tou dimoun,

kot lespri bann dimoun zis, ki finn vinn parfe.

Zot finn vinn kot Zezi, ki Medyater enn lalyans nouvo.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Alelouya

Le-Segner dir : «Pran mo kolye-bef lor zot zepol, pou zot vinn mo disip,

parski mo pa brit, mo leker pa fezer.»

Premie pas

par père Alex Maca


Bondie dir nou : Tou seki zot fer, fer li avec amur, sans okenn intere. Dimunn pou rekonet zot kouma enn gran bien feter.

Pli to gran, pli to bizin abaiss twa. Pas less pouvoir, grander domine zot. Pas less rasinn lemal anvahir zot.

Guett Bondie, so pouvoir grand, li puisan, me li identifie-li dans tou seki faib. Li defanser bann veuv, pap bann orfelin, liberater bann povre, bann oprime. Dan so festin, li invit bann povre, bann estropie, bann aveug, bann boite, bann ki pa pu kapav ran li nanien.

Azordi pouvoir, dominasyon, l'orgueil efouff nou. Nou fer plis santi nou pouvoir, nou lotorite, ki nou fer santi lamour Bondie pou nou tou.

* Kan nou, ki dans legliz, nou nepli kapav vive le pardon, la rekonsiliation ; kan vinn kondamn lezot sans remisyon, lindiferans pe diviz nou, nou frekant zis nou bann.

* Kan nou lorgeil fer nou aksepte la separasion, mem si nou zanfan soufer.

* Kan nou less larzan dominn-nou. Mem si bann pov pe viv pli pov

* Kan nou bann kalkil politik ek sociolozik pe mett levanzil an segon plan.

* Kan dan nou festin, nou tir bann kart ki ekart lezot.

Alor la pena plas pou nou dans festin royom bondie. Par kont, si nou rekonet ki humbleman nou fer parti bann aveg ki pe rod lamier, ki nou pe boite-boite pou mars lor cime levanzil, ki nou pe estropie nou konsians, alor la bondie pa pou dir nou : lev pake ale. Li pou dir nou avanse, vinn pran premier plas dan so festin.

Line
retour