p.2foto1

22e Dimans letan ordiner C

Enn zour saba (setadir samdi),

Zezi finn rant kot enn sef bann Farizyen pou manze.

Li remarke ki bann invite swazir bann premye plas ; li rakont-zot enn parabol :

«Letan kikenn invit-twa pou enn dine-maryaz,

pa al instal-twa dan premye plas ;

tansyon finn invit kikenn ki pli inportan ki twa.

Lerla, seki finn invit-zot toulede, li vini, li dir-twa : 'Donn to plas...'...

Laont pou lor lwa, to pou bizin al asiz dan dernye plas.

Okontrer, letan finn invit-twa, al dan dernye plas.

Letan seki finn invit-twa, li vini, li dir : 'Kamarad, mont pli ot !'

Lerla, to pou gagn loner devan tou bann invite.

Wi, seki rod mont pli ot, li pou abese, seki abese, pou fer-li mont pli ot.»

Lerla, Zezi dir ar dimoun ki finn invit-li :

«Letan to donn enn dezene, ouswa enn dine,

pa invit, ni to kamarad, ni to bann frer,

ni to bann fami, ni to bann vwazin ki ris ;

tansyon zot invit-twa, zot ousi, ­ lerla, zot finn rann-twa to invitasyon.

Letan to donn enn festin, invit bann ti-dimoun,

bann paralize, bann kas-pat, bann ki pa trouv kler.

Gran boner pou twa !

Sa bann-la pa kapav rann-twa sa invitasyon-la !

Pou rann-twa tou-sa, zour ki bann dimoun zis resisite.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil
Zezi Krist dapre
sin Lik

(14, 1a. 7-14)

retour aller