Ekoute seki Profet Zeremi finn ekrir (38, 4-6.8-10)

Letan larme ennmi ti antour Zerizalem, bann prins ti gard Zeremi dan prizon.

Zot dir ar lerwa Sedekyas : «Bizin touy sa dimoun-la !

Manyer li pe koze, li pe fer bann solda ki'nn reste ek lepep perdi kouraz.

Wi, sa dimoun-la pa pe rod lape pou lepep, me so maler.»

Lerwa Sedekyas reponn : «Li dan zot lame, lerwa pena okenn pouvwar kont zot !»

Bann-la atrap Zeremi, zot zet-li dan enn rezervwar delo ;

sa sitern-la pou Melkyas, garson lerwa, li dan lakour prizon.

Zot fer-li desann avek bann lakord.

Dan rezervwar delo-la, nepli ena delo, ti ena zis labou.

Zeremi anfons dan labou.

Ebed-Melek, enn Etyopyen ki travay dan lakaz lerwa, dir ar lerwa :

«Monsegner lerwa, seki zot finn fer, li move,

manyer zot finn tret Profet Zeremi.

Zot finn zet-li dan rezervwar delo ; li pou mor defin ladan.»

Lerwa donn lord ar Ebed-Melek, Etyopyen-la :

«Pran trant zom ar twa, al tir profet Zeremi dan rezervwar delo, avan li mor.»

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Psom 40/39

® Kondir-mo, vey lor mwa (J. Grégoire)

Mo ti ena gran lespwar,

mo ti pe atann le-Segner,

Li'nn koste ar mwa pou tann-mwa kriye. ®

Li'nn tir-mwa dan trou,

Li tir-mwa dan labou.

Li'nn poz mo lipye lor ros,mo regagn lafors pou marse. ®

Dan mo labous, li'nn met enn nouvo sante,

enn louanz pou nou Bondye.

Enn kantite (dimoun) pou trouve, zot pou ena respe,

zot pou ena lafwa dan le-Segner. ®

Mwa, mo enn ti-dimoun, mo malere,

Me le-Segner mazinn-mwa.

Tomem mo sekour, to liber-mwa ; Bondye, napa tarde ! ®

Ekoute seki finn ekrir dan let pou bann Ebre (12, 1-4)

Mo bann frer, mo bann ser,

Bann ki finn viv dan lafwa, zot enn lafoul temwin.

Zot la, zot antour nou.

Nou bizin rezet tou bann fardo ek pese ki sey gard-nou prizonye ;

nou bizin galoupe, avek pasyans, lekours ki finn propoz-nou.

Nou fixe nou lizye lor Zezi :

Limem koumansman nou lafwa, limem pou amenn-nou lafwa ziska so finisyon.

Dan plas lazwa ki ti'nn propoz-li,

ezi finn siport lakrwa, li pa pran kont sa laont-la ;

asterla, li asiz adrwat tronn Bondye.

Mazinn-li : li'nn siport kontradiksyon bann peser,

pou pa les dekourazman vinn pli for ki zot.

Zot pankor reziste ziska disan dan zot lalit kont pese.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Alelouya

Le-Segner dir : «Mo bann mouton ekout mo lavwa.

Mo konn-zot, zot swiv mo tras.»

A nou galoup avek landirans
leprev ki finn propoz-nou
avek regar fixe lor Zezi

Père Fabio Ciardi


Lavi bann Kretyin a ki sa fraz-la adrese, ranpli ar leprev ek soufrans. Zot ena dekwa dekouraze. Kifer zot pa bes lebra ek swazir enn simin pli fasil ? Let pou bann Ebre okontrer, invit-nou pou kontygn larout ki finn komanse. Mem si swiv levanzil difisil, e demand boukou zefor, li amenn-nou a la plenitid lavi. Li ankouraz donk bann Kretyin kontign galoupe ek res for, mem avek pwa leprev.

Si nou desid pou swiv Zezi, nou parey kouma enn sportif ki bizin touzour persevere pou li reisi arive. Lor sa pwin-la, Chiara Lubich evok souvan ki manyer Zezi finn sirmont so pli gran eprev So labandon lor lakrwa kot linn pran lor-li tou nou douler e linn montre-nou kouma nou bizin andir enn leprev ek sirmont-li. Chiara ekrir : Eski nou per ? Zezi, li pa ti per ki so Papa finn blye-li?

Eski nou santi-nou dekouraze ? Anou tourn-nou ver Zezi. Li ousi, li ena sa santiman ki ena labsans rekonfor so Papa, e li paret perdi tou kouraz pou al ziska lafin so pasyon.

Bann sityasyon esap-nou ? Zezi ousi, dan so soufrans, ti paret pa pe kompran naryen ki ti pe arive, parski linn mem krye :kifer ?

Kan nou dezespere, kan nou gagn enn maler, enn maladi, enn sityasyon difisil pez lor nou, nou kapav touzour rapel ki Zezi-abandone finn sibir tou sa ban soufrans-la e mem plis ki sa ankor. Dan sak eprev, li touzour pre kot nou, pou soutenir-nou.

Kouma pou viv sa parol-la ? Nou tourn-nou ver Zezi e esay abitye-nou apel-li par so non dan ban eprev nou lavi. Nou donn-li non Zezi abandone-solitid, Zezi abandone-dout, Zezi abandone-blesir, Zezi abandone-eprev, Zezi abandone-detres ek bokou ankor. Kan nou apel-li par so non, nou dekouver-li ek nou rekonet-li dan sak douler, e li pou reponn-nou avek enn sirplis damour. Si nou ambras-li, li pou vinn pou nou : lape, kouraz, lekilib, lasante, laviktwar. Li pou vinn nou lexplikasyon ek nou solisyon.

Tradiksion: (Christine e Gino Mungapen)


Line
retour