p.2foto1

20e Dimans letan ordiner C

Zezi ti pe dir ar so disip :

«Mo'nn vini pou zet enn dife lor later ;

mo anvi li alime enn fwa !

Mo bizin resevwar enn batem, mo angwase,

ziska ki sa konplete !

Ki zot krwar ?

Ki mo'nn vini pou etablir lape lor later ?

Non ! Mo dir-zot. Me la-divizyon.

Dorenavan, dan enn lakaz kot ena sink,

pou divize, trwa kont de, de kont trwa.

Pou divize, papa kont garson, garson kont papa ;

mama kont tifi, tifi kont mama ;

belmer kont belfi, belfi kont belmer.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil
Zezi Krist dapre
sin Lik

(12, 49-53)

retour aller