p.5foto1

Fet Lavierz


Marie, Nou Kouraz, Nou Lesperans

Nou bann gran dimounn kontan dir ki ti ena dan zot lepok enn lot lanbians kan ti Fet LaVierz. Zot dir ki lontan sa zour la, tou dimounn ti avek zot gato Marie dan tou ti koin lari. Bann ki pe al frekante, par examp, nou trouv zot pe sarye fierman zot gato dan lamin pandan ki zot pedal zot bisiklet. Me nou kapav dir ki adorasion pou LaVierz Marie res ankor touzour for parmi bann katolik dan Moris. Ni laz, ni lepok na pa finn sanz sa.

Doktrinn Legliz

Ena 4 dom (Marie ou comment suivre le Christ de près, .La Vie Catholique, 2006) dan Legliz Katolik ki defini plas ek rol Marie. Bann dom reprezant bann regleman ki Legliz donn bann fidel kom reper pou ekler zot lafoi. Sa kat dom la dir ki : (i) Marie, li Maman Bondie. A partir IIIe siek, bann Legliz Orian pou bann premie ki pou apel Marie «Theotokos» ki vedir Maman Bondie. Apre, Legliz an Oksidan a traver Konsil ( rankont bann Levek) Ephese pou donn mem tit Marie ; (ii) Marie, li touzour vierz ; (iii). Marie li san pese. (iv). Marie partaz lavi Zezi ki finn resisite. Pap Pie XII pou proklam dom «Immaculée Conception» an 1950.

Li kler ki pou bann katolik dan lemond antie ki zot adorasion pou Marie al boukou plis loin ki doktrinn Legliz. Zot viv enn relasion ki depass kad doktrinn relizie. Boukou dimounn viv enn relasion konfians total dan LaVierz. Marie se limem ki vey lor nou ek li res avek nou. Nou trouv alor LaVierz Marie prezan dan tou letap lekzistans bann katolik

Lafoi lepep

Boukou bann tifi katolik ena nom Marie divan zot prenon. Sa li enn kroyans for dan bann fami. Kan gagn enn tifi bizin donn li nom Marie. So nom protez zanfan la. Ena fami ki ankor «voué» zot tifi Marie. Kan zot fer zot premie kominion zot mars pieni ek kan zot inn vinn pli gran, zour zot mariaz, lerla osi zot mars pieni. Li osi enn koutim pou bann pretan zann rant kot fami tifi zour fet LaVierz.

Li arive ki sa bann pratik relizie ek kiltirel la eloign bann dimounn depi vre sans lafoi kretien. Me sa napa zis ekziste dan Moris. Bann antropolog konsider sa kalite relasion la avek LaVierz kouma bann

manifestasion ki relev depi reliziozite popiler. Legliz Katolik dan Moris finn osi fer bann letid dan sa domenn la depi plis ki dizan deza. Nou finn ena ankor lot lezot letid 21kouma depi Per Karl Lauricourt, Per Alain Romaine ek Danielle Florigny. De so kote, P. Jocelyn Gregoire finn vinn sirtou amenn enn evanzelisasion ki ekler dimounn la dan so bann pratik kiltirel san tenir enn diskour devalorizan. Finn ena osi piblikasion revi Marye-Pike an 2002-05 ki ti abord bann size lor inkiltirasion dan kontex Morisien. Inkiltirasion li enn konsep teolozik kretien ki exprim ek dekrir mariaz kiltir ek lafoi. Premie revi la ti koz lor 'Quand L'Evangile rencontre la culture créole'.

Lafors bann oprime

Par ayer, si reprezant souvan LaVierz Marie kouma enn fam soumi, pasif, trankil ek ki finn aksepte lamor so garson, Zezi Kri, nou ena osi dan Legliz enn lektir liberater lavi LaVierz Marie. Soumision ek trankilite Marie kapav sinboliz okontrer enn lafors trankil kont linzistis dan lemond. Marie sinboliz lafors ki travay dousman dousman me avek perseverans pou transformasion nou lemond. Sa tip teolozi la baz li lor kantik Magnificat ki nou retrouve dan levanzil Luc. Dan sa levanzil la, Marie dir ki : (i). Bondie par lafors so lebra, linn montre so pouvoir e linn dispers bann ki enan lorgey dan zot leker; (ii) Bondie rabes bann dimounn pouisan e li tir zot lor zot tronn. Li donn grander bann tipti; (iii). Bondie donn tou kiksoz an abondans bann ki gagn fin. Li fer bann ris retourn lamin vid. Sa kantik la ena enn tou so poi politik ek li enn diskour liberasion pou limanite.

Dan bann sosiete kot ena gro linzistis, kantik Magnificat vinn enn diskour sibversif ek revolisioner. Nou kapav konpran lerla ki Marie reprezant enn lafors pou bann pov. Bann pov tir sa lafors la depi saki bann katolik apel 'lapriyer rozer'.

Lapriyer tidimounn

Souvan nou trouv bann vie dimounn fer saple ek sirtou dan milie popiler, li enn form lapriyer bien komin. An franse nou dir ki «réciter le chapelet est la prière des simples». Resit saple (ou lapriyer rozer) li kouma dir enn levanzil pli kourt. Li permet nou

medit lor bann moman inportan ( ki nou apel mister dan Legliz)) dan lavi Zezi ek Marie. Ek kan nou fer saple, sa amenn nou get Marie, limem model ki pli resanble Zezi.

Nou ena antou 15 mister (Anou priye rozer, Diocese de Port Louis, 2001)- 5 mister zoiye; 5 mister douloure ek 5 glorie. Dan lindi ek zedi, nou fer mister zoiye; dan mardi ek merkredi nou fer mister douloure; dan merkredi, samdi ek dimans, nou fer mister glorie. Kouma tou form meditasion, resitasion 'Je Vous Salue Marie' pandan saple vinn enn mantra ki donn lafors pou afront lavi.

Marie Liber bann fam

Marie se enn fam ki finn konn povrete, linzistis ek lekzil. Li finn konn sirtou soufrans enn maman ki pe get kouma la sosiete rezet so garson ziska zot krisifie li lor lakroi. Sa teolozi la li ena tou so pertinans zordi avek soufrans bann fam dan nou sosiete. Zordi dan Moris, nou pans bann maman ki zot zanfan dan prizon, ki dan ladrog ou ki gagn sida. Li osi dram bann fami bann peser ki finn perdi lavi lor King Fish II; li ankor plis trazedi ek lalit bann Sagosien ki finn derasine. Nou pans osi a bann madam ek zennfi dan Agalega. Marie vinn enn lafors pou tou bann madam ki pe sarye zot fardo. Parey kouma Marie, si zot paret komsi pe amenn enn rol efase, me se zot anfet ki pe bizin «koupe, transe» kouma nou dir dan lavi toulezour.Li bon ki nou souligne ki dan prosesis empowerment kiltirel bann fam ek zom katolik kreol, Paroiss Rosbwa finn adopte enn foto Lavierz depi Kameroun ( LaVierz Mafa) ki zot finn rebatiz li 'LaVierz Rosbwa'.

Le 15 out, boukou bann fidel pou met zot pli zoli linz. Li enn tradision dan boukou fami ki bann tifi habiy an blan ek ble. Bann fidel pou sant avek enn gran lazoi kantik 'Chercher avec toi, Marie' ou 'Marie To Pli Zoli' dan lames. Bann tidimounn sirtou pou dir dan silans zot leker : «Marie, donn moi kouraz .»

Jimmy Harmon

retour