p.2foto1

18e Dimans letan ordiner C

Omilye lafoul, kikenn dir ar Zezi :

«Profeser, dir mo frer partaz nou leritaz avek mwa.»

Li dir-li : «Kamarad,* ki sann-la finn instal-mwa kouma zot ziz,

ouswa pou regle bann zistwar partaze ?»

Lerla, li dir-zot : «Tansyon ! Pa rod touzour gagn plis,

parski, mem kan kikenn ena boukou, so lavi pa proteze lakoz li ena dibyen.»

Apre sa, li dir-zot sa parabol-la :

«Ti ena enn dimoun ris, so plantasyon finn byen raporte.

Li koz ar limem : 'Ki mo pou fer ? Pena landrwa pou ramas mo rekolt.'

Lerla li dir : 'Ala seki mo pou fer :

Mo pou kraz mo grenye, mo pou batir bann ki pli gran,

mo pou met tou mo rekolt ek tou seki mo ena ladan.

Lerla, mo pou dir ar momem : To ena enn kantite dibyen, ki finn ramase,

pou enn kantite lane. Repoze, manze, bwar, fer fet.'

Me Bondye dir-li : 'Fouka, sa lanwit mem, pou redemann-twa to lavi.'

Seki to finn ramase, ki sann-la pou ena li ?

Samem ki pou ariv ar bann ki ramas trezor pou zotmem,

olye ki zot vinn ris dan direksyon Bondye.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou Twa, Segner Zezi

Tradiksyon : Georges Cheung sj

* Motamo : Dimoun. Espagnol dir « ¡ Hombre !»

Levanzil
Zezi Krist dapre
sin Lik

(12, 13-21)

retour aller