p.2foto1

17e Dimans letan ordiner C

Enn zour, Zezi ti kikpar, li ti pe priye. Letan li fini, enn parmi so disip dir-li : «Segner, montre-nou priye, parey kouma Zan finn montre so disip.» Li dir-zot : «Letan zot priye, dir : 'Papa, sanktifye to Non. Fer to regn vini. Donn-nou sak zour dipin nou bizin, pardonn-nou nou pese, parski noumem, nou efas det bann ki dwa-nou. Pa les-nou tom dan tantasyon.'» * Li dir-zot ankor : «Si kikenn parmi zot ena enn kamarad ; li vinn kot li omilye lanwit, li dir : 'Mo kamarad, pret-mwa trwa dipin, enn mo bann kamarad finn arive, li finn vwayaze, e mo pena narye pou donn-li.' Lot-la, li andan, li reponn : 'Pa vinn deranz-mwa ; laport finn ferme, mo zanfan ek momem, nou pe dormi. Mo pa kapav leve pou donn-twa sa.' Mo dir-zot, mem si li pa leve pou donn-li sa, lakoz setenn kamarad, li pou leve kanmem, lakoz lot-la ena toupe, li pou donn-li tou seki li bizin. Mwa, mo dir-zot : demande, pou donn-zot ; Serse, zot pou trouve ; tap laport, pou ouver pou zot. Seki demande pou resevwar ; seki serse pou trouve ; e seki tap laport, pou ouver pou li. Si enn garson demann so papa enn pwason, lekel parmi zot pou donn-li enn serpan dan plas pwason ? Ouswa si li demann enn dizef, lekel pou donn-li enn skorpyon ? Donk, si zot, ki move, zot konn donn bon kiksoz pou zot zanfan, ki kantite plis, Papa ki dan lesyel pou donn Lespri-Sin pou bann ki priye !»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi

Tradiksyon : Georges Cheung sj

*Sa «Nou Papa»-la, li inpe diferan avek lot «Nou Papa» ki dan Sin Matye.

Levanzil
Zezi Krist dapre
sin Lik

(11, 1-13)

retour aller