Ekoute seki finn ekrir dan Liv Neemi (8, 1...10)

Letan finn ariv fet dan setyem mwa, lepep antye rasanble, koumadir enn sel dimoun, lor laplas devan Laport bann delo. Zot dir ar Esdras, spesyalis Labib, amenn liv Lalwa Moiz, ki le-Segner ti'nn donn Israel. Lerla, pret Esdras amenn Lalwa devan lasanble, ki ti ena zom, fam, tou seki kapav konpran. Samem ti premye zour dan setyem mwa. Lor laplas devan Laport bann delo, li lir dan liv-la, depi gramatin ziska midi, devan bann zom, bann fam, seki kapav konpran : lepep antye ekout liv Lalwa. Esdras, spesyalis Labib, ti lor enn lestrad dibwa, ki'nn fer pou sa lokazyon-la. Esdras ouver liv-la ­ lepep antye pe gete, kot li ti pe debout pli ot ­ Letan li ouver liv-la, lepep antye debout. Lerla Esdras beni le-Segner, Bondye ki gran ; lepep antye lev lame, reponn : Amenn ! Amenn ! Apre-sa, zot bes latet, zot tom azenou devan le-Segner, zot figir lor later. Esdras lir dan liv Lalwa Bondye, bann asistan-pret fer tradiksyon ek explikasyon : sa manyer-la, kapav konpran seki finn lir. Neemi, ki ti gouverner, ek Esdras, pret spesyalis Labib, dir ar lepep antye : «Sa zour-la, li sin pou le-Segner, zot Bondye ! Pa bizin tris, pa plore !» Vremem, lepep antye ti pe plore letan li tann bann parol Lalwa.

Esdras dir-zot ankor : «Ale, manz bann lavyann gra, bwar labwason dou, al donn so par pou seki pa'nn kapav prepare. Parski sa zour-la, li sin pou nou Segner !

Pa bizin sagrin : lazwa le-Segner, samem zot satofor !»

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Psom 19/18

® To parol, Segner, se laverite. Li fer-

nou trouv liberasyon.

(Melodi : «Ta Parole, Seigneur, est vérité»)

Lalwa le-Segner, li parfe, li redonn lavi ;

Temwagnaz le-Segner, li sir,

Li fer dimoun sinp gagn lasazes. ®

Bann lord le-Segner, zot drwat, fer leker kontan ;

Komannman le-Segner, li kler, li fer figir briye. ®

Respe le-Segner enn kiksoz prop, touzour la.

Bann desizyon le-Segner, laverite-mem, zot touzour zis. ®

Pran plezir avek parol mo labous,

avek seki mo leker pe dir dousma-dousma ;

Les tousa vinn devan twa, Segner, Ros ki protez-mwa ! ®

Ekoute seki sin Pol finn ekrir dan so premye let pou bann abitan lavil Korint (12, 12...30)

Mo bann frer, mo bann ser,

Anou konpare : Nou lekor, li ena enn linite. Dan nou lekor, ena plizyer parti ; pourtan, tou-sa fer enn sel lekor. Li parey pou le-Krist. Nou tou, kan mem nou Zwif, ouswa Grek, esklav, ouswa dimoun lib, par enn sel Lespri, nou'n batize, dan enn sel lekor ; par enn sel Lespri, nou laswaf finn kalme. Vremem-sa, lekor pena zis enn sel parti, me boukou parti. Zotmem lekor le-Krist, zotmem so bann parti, sakenn pou so par.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Alelouya

Le-Segner finn anvoy-mwa pou aport Bon Nouvel pou bann ti-dimoun,

pou proklam : «Liberasyon» pou bann prizonye.

Ki to program sa lane-la ?

par Sylvio Lodoïska


Line

Enn nouvo lane pe koumanse...

Kan lane pe koumanse, boukou dimoun kontan pran bann rezolision. Bann mouvman prepar zot program pou nouvo lane ; dan lekol gagn nouvo syllabus ; bann lantrepriz fixe nouvo target...

Enn dimoun touzour ena enn rev, enn dezir profon dan so lavi... Tou group, tou lantrepriz osi parey, ena enn obzektif ki li pe vize. Si nou get sa bann rezolision-la, sa bann program-la, sa bann obzektif-la, zot touzour al dan direksion nou bann rev ki pli profon, nou bann pli gran proze dan nou lavi.

Azordi, Zezi vinn devwal nou so program :

* anons Bonn Nouvel avek bann pov,

* defons laport tou bann prizon,

* ouver lizye bann aveg,

* kas lasenn bann ki pe gagn kraze,

* fer kone ki Bondie pe donn so lagras...

Enn program ki reflet enn gran lamour pou so prosin. Pa enn lamour an parol... me enn lamour responsab. Enn lamour ki rod fer boner lezot, sirtou bann ki pli dan pins...

Kot Zezi al tir sa plan-la ? Dan Parol Bondie. Li finn telman ekout sa Parol-la ; li finn telman medit lor la ki Parol Bondie finn vinn so program, so proze, so lavi ! Par so lavi, AZORDI mem, Parol-la pe vinn enn realite...

Nou kone kouma li pa finn fasil ; kouma Zezi finn bizin soufer pou ki tousala arive. Me dan so bann moman difisil osi, Zezi finn touzour apiy lor Parol Bondie pou kapav tini ferm, pou kapav rest fidel.

Enn nouvo lane pe koumanse...

Sakenn parmi nou ena enn lane devan li... 12 mwa pou viv. (Net bat lizye, ou pou res ziz 11!) Ki nou pou fer avek sa letan la ? Nou kapav fer ler, ranpli nou letan avek enn pake zafer ninport, enn ta gonaz... kouma nou kapav donn li enn direksion ! Sa, se nou mem ki pou deside. Eski nou pou donn Parol Bondie enn plas dan nou lavi sa lane-la ? Si nou enn disip Zezi, anou fer parey kouma li. Napa per : Parol Bondie pou ed nou osi tini ferm kouma Zezi.

Enn nouvo lane pe koumanse...

Ki to program sa lane-la ?

Si nou koumans par asize, pran inpe letan pou ekout Parol Bondie, pou medit lor la. Pou ki sa Parol-la donn nou lavi enn ton, enn kouler...

retour