Ekoute seki finn ekrir dan Liv bann Komansman (18, 1-10a)

Pre ar bann gran pye* kot Manbre, dan lazourne, kan pe fer pli so,

Abraam ti pe asize, devan lantre so latant.

Li lev so lizye, li trouv trwa zom pe debout pre kot li.

Kouma li trouv-zot, li galoupe depi lantre so latant,

li al rankontre-zot, li tom azenou lor later.

Li dir : «Monsegner, mo sipliy-twa,

si mo'nn gagn faver devan to lizye, pa pas pre ar to serviter san ki to arete.

Pou amenn inpe delo, zot ava lav zot lipye, zot ava alonze anba pye.

Mo pou al sers enn bout dipin, zot ava gagn kouraz dan zot leker avan ki zot al pli lwin.

Pou samem ki zot finn pas pre kot zot serviter !»

Bann-la dir : «Fer kouma seki to'nn dir.»

Abraam degaze, li al dan latant akot Sara, li dir :

«Degaze, pran trwa mizir lafarinn, pli zoli lafarinn,

petri-sa ziska ki li vinn enn lapat, kwi bann dipin.»

Lerla Abraam galoupe ziska so troupo, li pran enn ti-bef, ki tann, ki bon ;

li donn-li ar serviter, ki degaze al prepar-li.

Li pran dile kaye, dile, ek ti-bef ki li'nn prepare, li met tou-sa devan zot.

Li res debout pre kot zot, anba pye, e zot manze.

Zot demann-li : «Akot Sara, to fam ?»

Li reponn : «Li anba latant.» Invite-la dir : «Mo pou revinn kot twa lane prosenn.

Lerla, to fam, Sara, pou ena enn garson.»

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

* «Chênes» an franse

Psom 15/14

® Kondir-mwa, vey lor mwa, Segner, pran mo lame.

Kondir-mwa, vey lor mwa, Montre-

mwa to sime. (J. Grégoire)

Segner, ki sann-la kapav rant anba to latant ?

Dimoun ki drwat dan so manyer viv,

Ki pratik lazistis, ki dir laverite dan so leker. ®

Li pa fer ditor lezot, li pa fer difamasyon lor so prosin.

Li rezet seki meprizab,

Li glorifye bann ki respekte le-Segner. ®

Li pa fer kouma kaser ar so larzan,

Li pa pran gous kont bann inosan.

Seki fer koumsa zame pa pou tranble. ®

Ekoute seki sin Pol finn ekrir bann dimoun ki abit dan lavil Kolos

(1, 24-28)

Mo bann frer, mo bann ser,

Mo trouv mo lazwa dan bann soufrans ki mo pe siporte pou zot ;

dan mo laser, mo konplet bann detres le-Krist pou so lekor, setadir Legliz.

Parski mo'nn vinn serviter Legliz,

dapre fardo ki Bondye finn konfye-mwa : fer Parol Bondye ariv ziska kot zot.

Setenn mister ki'nn res kasyet depi byen-byen lontan ;

asterla, pe montre-li ar bann sin.

Bondye finn oule fer bann payin kone ki kantite laglwar ena dan sa mister-la :

Samem le-Krist parmi zot ! Lesperans laglwar !

Sa Krist-la, nou pe anons-li ; nou averti tou dimoun, nou ansegn tou dimoun,

avek tou lasazes, pou ki tou dimoun vinn parfe dan le-Krist.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Alelouya

Boner pou seki gard Parol Bondye, ki fer-li vinn parfe dan so leker,

ki port so frwi par so perseverans.

Lospitalite

par père Jacques-Henri David


Zezi lor larout, li enn mesazer ki touzour an voyaz. Lor so pasaz tou letan li dimann lospitalite. Sa ve dir li demann enn lakey spesial. Kan li rant dan enn lakaz, li manze-boire, lerla li partaz so lamitié, li ouver so leker, li donn so lanseigneman lor pardon, lor lamour. Zezi montre dan lospitalite ki lacaz-la pe viv, se Bondie mem ki ape passe. Nou trouv sa dan so bann visit kouma kott Zachée, ou bien akot Simon le Pharisien. Nou meditasion zordi, pe amenn nou akot Marthe e Marie, de ser ki pe offer lospitalite Zezi dan zot lakaz.

Lospitalite kot sa de ser-la ; Marthe avek Marie, li ti pou deroul normal kouma bizin. Ena bann detay pou okupe, bann louvraz pe fer, pou okup linvite. De fam dan enn lakaz reseptyon bizin korek. Me pourtan ena problem ; Marthe ape galoup ici, galoup la-ba, ziska Zezi bizin fer li remarke ki li pe fatigue-li dan vid, li pe perdi boukou. Lot-la li reste an kompanie Zezi.

Marthe napa ti kompran sa koumsa. Li ti ape amenn so rol kouma tou fam, dan so lepok. Donn lospitalite pou enn fam se fer bann louvraz. Nou kompran ki Marthe kontan li pe resevoir Zezi, alor li galoup partou pou lakeil bien deroule. Pandan sa letemp-la, Marie finn dépass so rôle fam. Li finn kass tradision, li finn al dan plas bann zom pou ekout Zezi. Lerla, Marthe na pa kompran kouma Zezi na pa trouve ki Marie finn depass enn barrier ki tradision ti finn met bann fam.

Faude-pa nou pran remark ki Zezi fer Marthe zis kouma enn repros, ki Marthe pe fer tro louvraz. O kontrair, Zezi pe anons Marthe enn bonn nouvelle, li pe dir li enn parol ki ena enn liberasion.

Zezi fer Marthe kompran, ki avek la fors so lamitie, dan lospitalite ki zot de ser ape donne dan sa lacaz-la, ena enn nouvote ki ape leve. Marie, finn deza pran par dan sa revolusion-la. Tradision finn kase, zom avek fam kapav assiz ansam pou ekout lenseiman Zezi. Linportan dan tou, li dabor ekout parol Zezi.

Se sa lospitalite ; Zezi appresie li avan tou kan pe akeyir so parol, kan pe resevoir so lanseigman, kan pe viv enn lamitie ansam avek li. Alor pou nou gagn enn par dan royom Bondie, Zezi dir fer kouma Marie, donn lospitalite so parol, less Zezi vinn familier dan nou lacaz. So lamitie, so parol pou toujour enn liberation.

Line
retour