p.2foto1

16e Dimans letan ordiner C

Zezi ti pe vwayaze, avek so bann disip ; li rant dan enn vilaz.

La, enn madam, so non Mart, resevwar-li dan so lakaz.

Li ti ena enn ser, so non Mari.

Mari finn asize, pre kot lipye le-Segner, li ti pe ekout so parol.

Mart, li, ti okipe avek enn kantite preparasyon.

Li koste, li dir : «Segner, sa pa fer-twa naryin ?

Mo ser pe les-mwa tousel pou fer preparasyon !

Dir-li vinn donn-mwa koudme.»

Le-Segner reponn-li : «Mart, Mart, to trakase, to pe azite pou boukou kiksoz.

Pourtan, pa bizin boukou, enn sel ase.

Mari finn pran pli meyer bout. Pa pou ras-sa ar li.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi

Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil
Zezi Krist dapre
sin Lik

(10, 38-42)

retour aller