p.2foto1

14e Dimans letan ordiner C

Parmi so bann disip, le-Segner swazir swasant-douz ;

Li anvoy-zot, de par de ; zot al devan li, dan tou bann lavil,

tou bann landrwa kot limem ti pe ale.

Li dir-zot : «Rekolt-la boukou, me bann zouvriye byen tigit.

Sipliy Segner rekolt-la, pou li anvoy bann zouvriye pou rekolt.

Ale ! Mo anvoy-zot kouma bann agno omilye bann loulou.

Pa pran ni portmone, ni sak, ni sandal ;

lor sime, pa perdi letan fer konpliman adrwat-agos.

Kan zot rant dan kik lakaz, dabor, dir : 'Lape pou sa lakaz-la !'

Si ena enn zanfan lape, zot lape pou al poz lor li ; sinon, li pou revinn kot zot.

Res dan sa lakaz-la, manze, e bwar seki ena kot zot ; parski zouvriye merit so lapey.

Pa perdi letan sanz-sanz lakaz.

Dan tou lavil kot zot pou rantre, kot akeyir-zot, manz seki pou donn-zot.

La, geri bann malad, dir ar bann dimoun :

'Rwayom Bondye pe koste byen pre ar zot.'

Si zot rant dan enn lavil, e bann-la pa akeyir-zot, al lor laplas piblik, dir :

'Ziska lapousyer zot lavil ki finn kol ar nou lipye, nou souy-li pou les-li pou zot.

Pourtan, zot bizin kone, Rwayom Bondye pe koste byen pre.'

Mo dir-zot : sa zour-la, pou mwin sever ar Sodom ki ar sa lavil-la.»

Bann swasant-douz disip retourne, zot kontan.

Zot rakonte : «Segner, lor to Non, mem bann demon anba nou pouvwar.»

Zezi dir-zot : «Mo ti pe trouv Satan tom depi lesyel kouma enn zekler.

Mo'nn donn-zot pouvwar pou kraz serpan ek skorpyon,

pouvwar lor tou pwisans Ennmi, e narye pa kapav fer-zot ditor.

Me pa fer fet akoz bann lespri anba zot pouvwar.

Fer fet akoz zot non finn ekrir dan lesyel.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil
Zezi Krist dapre
sin Lik

(10, 1-12.17-20)

retour aller