p.2foto1

13e Dimans letan ordiner C

Letan ti pre pou arive, akot Zezi pou kit sa lemond-la ;

li deside pou al Zerizalem, e li anvoy bann mesaze par devan.

Bann-la ale, zot rant dan enn vilaz bann Samaritin, pou prepar tou pou li.

Me pa finn akeyir-li, parski li ti deside al Zerizalem.

Letan zot trouv-sa, Zak ek Zan, de disip,

dir ar le-Segner : «Segner, eski to anvi nou donn lord

fer dife desann depi lesyel pou bril-zot net ?»

Zezi vire, li koz brit ar zot. Zot al dan direksyon enn lot vilaz.

Kouma zot pe marse, kikenn, lor sime, dir-li :

«Akot to ale, mo pou swiv-twa.»

Zezi dir-li : «Bann renar ena zot trou, bann zwazo dan lesyel ena zot nik ;

Garson Limanite pena landrwa pou poz so latet.»

Li dir ar enn lot : «Swiv-mwa.» Sann-la dir : «Permet-mwa al anter mo papa dabor.»

Me li dir-li : «Les bann mor anter zot bann mor ; twa, al anons Rwayom Bondye.»

Enn lot ankor dir : «Mo pou swiv-twa, Segner,

me les-mwa al dir 'orevwar' bann ki dan mo lakaz.»

Me Zezi dir-li : «Seki pe labour so terin*, me ki nek pe get par deryer,

li pa adapte pou Rwayom Bondye.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

* Motamo : Seki finn met lame lor masinn pou labour later

Bon Nouvel Zezi Krist dapre
sin Lik

(9, 51-62)

retour aller