p.2foto1

Fet Zan Batis -- 24 zwin

Letan ler finn arive pou Elizabet akouse, li donn nesans enn garson.

So bann vwazin-vwazinn tande

ki le-Segner finn montre lamour ek so pitye pou li ;

zot tou ti byen kontan pou felisit-li.

Dan wityem zour, zot vini pou sirkonsizyon.

Bann-la anvi apel-li Zakari, mem non ki so papa.

Me so mama dir : «Non, li pou apel Zan.»

Bann-la dir-li : «Pena personn dan to fami ki ena sa non-la !»

Zot demann papa-la, dan langaz bann sign, ki non li ti oule apel-li.

Zakari demann enn lardwaz, li ekrir : 'So non Zan'. Zot tou etone.

Toutswit, so labous ouver, so lalang large, li pe koze, li pe beni Bondye.

Tou bann vwazin gagn per,

e, partou dan montagn la-Zide, ti pe rakont sa bann kiksoz-la.

Tou bann ki finn tann koz-sa, zot rapel-sa dan zot leker, zot dir :

«Sa zanfan-la, ki li pou ete ?»

E vremem, lame le-Segner ti avek li.

Zanfan-la grandi, so lespri pran lafors.

Li al res dan dezer, ziska ki li montre limem ar Israel.

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi

Tradiksyon : Georges Cheung sj

Bon Nouvel Zezi Krist dapre
sin Lik

(1, 57...80)

retour aller