p.2foto1

11e Dimans letan ordiner C

Enn Farizyen finn invit Zezi pou manz kot li. Zezi rant kot li, li pran so plas kot latab.

Gete, enn fam vini, enn fam move lavi* dan lavil. Li'nn kone ki Zezi pe manze dan lakaz Farizyen, li'nn aport enn vaz parfin.Li asiz par deryer, kot so lipye, li plore, li aroz so lipye avek so larm ; li souy lipye-la ar so seve, li anbras-zot, li pas parfin-la lor zot. Letan li trouv sa, Farizyen ki'nn invit Zezi dir dan so leker : «Si li ti enn profet, li ti pou kone ki fam ki pe tous-li, seki li ete : enn fam move lavi* !» Zezi koze, li dir : «Simon, mo ena kiksoz pou dir-twa.» Li reponn : «Koze, profeser.» «Enn preter ti ena de dimoun ki dwa-li larzan ; enn ti dwa san-mil roupi**, lot ti dwa dis-mil roupi**. Ni enn ni lot pa kapav ranbourse ; li fer kado tou-le-de. Lekel dan sa de-la pou pli kontan-li ?» Simon reponn : «Mo krwar seki finn gagn pli gro kado.» Zezi dir-li : «Zoli koze !» Lerla, Zezi vire, dan direksyon fam-la, li dir ar Simon : «To trouv sa fam-la ? Mo'nn rant dan to lakaz, to pa'nn vers delo lor mo lipye. Li, okontrer, li'nn aroz mo lipye avek so larm, li'nn souy-zot ar so seve. To pa'nn anbras-mwa ; li, okontrer, depi ki mo'nn rantre, li pa'nn aret anbras mo lipye. To pa'nn vers delwil lor mo latet ; li, okontrer, li'nn vers parfin lor mo lipye. Akoz sa, mo dir-twa, tou so pese, so kantite pese, finn pardone, parski li'nn montre boukou lamour. Me seki'nn gagn tigit, li montre tigit lamour.» Lerla, li dir ar fam-la : «To pese finn pardone.» Bann lezot invite komans dir dan zot leker : «Ki li ete, li, pou pardonn bann pese ?» Me Zezi dir ar fam-la : «To lafwa finn sov-twa. Al dan lape !»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi

* Motamo : pesres

** Motamo : 500 ek 50 pyes larzan. Enn pyes larzan = enn zourne lapey

Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Zan

(7, 36-8, 3)

retour aller