Ekoute seki finn ekrir dan premye Liv Lerwa (17, 17-24)

Profet Eli ti pe abit akot enn madam. Garson sa madam-la tom malad.

Maladi telman grav ki li mor. Madam-la dir ar Eli :

"Ki mo pou fer ar twa, reprezantan* Bondye ?

Ki sa ? To'nn vinn akot mwa pou rapel-mwa mo bann pese, e pou fer mo garson mor !"

Eli dir-li : "Donn-mwa to garson." Li pran garson-la ar so mama,

li al dan lasam dan letaz akot li ti pe reste, li met-li lor so lili.

Lerla, li invok le-Segner : "Segner, mo Bondye, sa vev ki pe akeyir-mwa,

eski to oule fer li ditor, ziska ki so garson al mor ?"

Trwa fwa, li alonz lor lekor zanfan-la, e li invok le-Segner :

"Segner, mo Bondye, mo sipliye-twa, redonn lavi sa zanfan-la !"

Le-Segner exos lapriyer Eli, zanfan-la retrouv so lesouf, e li reviv.

Eli pran-li, li fer-li desann depi lasam letaz dan lakaz, li rann-li so mama.

Eli dir : "Ala to garson, li vivan."

Madam-la dir-li : "Asterla, mo kone ki to enn reprezantan* Bondye ;

parol le-Segner ki dan to labous, se laverite !"

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir "Gramersi Bondye"

* Motamo : Dimoun

Psom 30/29

® Les mo loue mo Bondye (bis)

Segner, mo'nn kriye dan to direksyon, mo Bondye, to finn geri-mwa.

Segner, to'nn tir-mwa dan trou,

Mo ti pe al dan lamor, to'nn fer-mwa reviv. ®

Bann fidel, sant enn sante pou le-Segner,

Dir mersi, rapel ki so Non Sin.

So lakoler enn ti-mama,so faver pou tout lavi. ®

Ena larm aswar, me lazwa vini dan gramatin.

Mo ti an-dey, to'nn fer-mwa danse,

To'nn ranplas mo linz an-dey ar linz fet ! ®

Mo leker pou sant pou twa,

Segner, mo Bondye, li pa pou res trankil,

Mo pou proklam to louanz, touzour, zame pa pou arete. ®

Ekoute seki sin Pol finn ekrir pou bann abitan la-Galasi (1, 11-19)

Mo bann frer-ser, Konpran-sa byen : Bon Nouvel ki mo finn anonse,

se pa enn zafer ki dimoun finn fabrike.

Pa enn dimoun ki finn transmet-sa, ou ki finn fer-mwa aprann.

Setenn revelasyon Zezi Krist.

Sirman zot finn tann koze lor mo lavi pase dan larelizyon zwif,

ki manyer mo ti pe persekit Legliz Bondye avek vyolans,

ki manyer mo ti pe rod detrir-li.

Dan larelizyon zwif, mo ti top, mo ti al pli lwin ki tou bann zenn mo laz ;

mo ti enn partizan fanatik bann tradisyon mo gran-dimoun.

Me Bondye ti swazir-mwa depi dan vant mo mama, li ti apel-mwa par so lagras.

Li'nn montre so Garson pou mwa, pou mo al anons-li parmi bann payin.

Lerla, mo pa konsilte mo bann fami*,

mo pa'nn al Zerizalem pou trouv bann apot, ki avan mwa,

toutswit mo al dan Larabi, e apre, mo'nn retourn Damas ankor enn fwa.

Apre trwaz-an, mo al Zerisalem, mo'nn rann vizit Kefas ;

mo'nn res akot li apepre kinz zour.

Mo pa'nn trouv okenn lot apot, apart Zak, frer le-Segner.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir "Gramersi Bondye"

* Motamo : laser ek disan

Alelouya

Enn gran profet finn leve parmi nou : Bondye finn rann vizit so lepep.

Action de grâce en la fête du Saint-Sacrement

Béni sois-tu, Seigneur Jésus,Toi qui nous as fait entrer au cœur de Dieu.

Merci de nous faire connaître ton Père qui désire Demeurer en chacun de nous.

Merci de nous donner l'Esprit-Saint qui vient nous Apprendre à te connaître en vérité.

Merci de nous aimer jusqu'à faire don De toi-même.

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, Toi qui te présentes comme le Pain de Vie,

Donné pour que le monde ait la vie, Pour qu'il l'ait en abondance.

Le monde a tant besoin de toi.

Nous avons besoin de toi pour vivre pleinement, Généreusement, intensément de ton amour, De ta vie.

Béni sois-tu, Seigneur Jésus,Dans la communion avec toi,

Tu veux que nous ayons Un même cœur et un même esprit.

C'est pour te ressembler, Cela ne peut pas être autrement.

Tu es le chemin par lequel nous avons à marcher.

Ainsi, tu es cette force vitale qui nous donne
De nous tourner vers les autres. Des les nourrir, nous permettant d'aimer
Comme tu nous as aimés.

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, De tous ceux que tu nourris, tu en fais la famille,
Ton peuple, ton Eglise, ton Corps.

L'Eucharistie, c'est le ciment de ton Corps,
Ciment d'unité et de cohésion sociale.

Ton corps, c'est le reflet de ton visage, de ton cœur.

Que ton Corps tout entier soit sel de la terre et Lumière du monde.

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, Toi qui nourris pour la route.

N'avons-nous pas besoin tous les jours de manger Pour vivre, travailler, étudier et faire des activités ?

Nous avons besoin de toi pour vivre au mieux notre Foi, nos prières, nos relations au cœur de la famille Et de la société, nos choix et nos engagements.

Béni sois-tu, Seigneur Jésus, Toi qui te présentes comme nourriture qui Rassasie:

«Celui qui mange ma chair n'aura plus jamais faim».

En te prenant comme nourriture, Nous reconnaissons, nous tes disciples,
Que cette nourritre est vie éternelle

Quand on a la vie éternelle, on n'a plus faim, On n'a plus d'autre désir que de te voir face à face.

Père Antoine Law
Curé de Ste-Hélène


Line
retour