p.2foto1

Trinite C

Zezi ti pre pou kit sa lemond-la pou al kot so Papa ;

li dir ar so bann disip :

«Mo ena ankor boukou kiksoz pou dir-zot,

me zot pankor kapav sarye-sa.

Me kan Lespri laverite pou vini,

li pou gid-zot dan laverite an-antye.

Li napa pou koz dapre limem ; me seki li pou tande,

li pou dir-li,li pou explik-zot bann kiksoz ki pou vini.

Li pou glorifye-mwa, li pou repran seki pou mwa,

e li pou explik-zot sa.

Tou seki pou Papa, li pou mwa.

Ala kifer mo'nn dir-sa : Li pou repran seki pou mwa,

e li pou explik-zot sa.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Zan

(16, 12-15)

retour aller