Ekoute seki finn ekrir dan Liv Aksyon bann Apot (2, 1-11)

Letan la-Pantkot (setadir 50 zour apre Pak) finn arive, zot tou ti ansam dan mem landrwa. Enn kout, ena enn tapaz depi dan lesyel, koumadir enn divan siklonn ; li ranpli net lakaz kot zot ti pe asize. Zot trouv bann lalang paret, koumadir dife ; bann lalang-la partaz bout-bout,zot vinn poze, sakenn lor enn latet. Bann ki la, zot ranpli ar Lespri-Sin. Zot komans koz lot langaz, dapre kapasite ki Lespri donn-zot. Asterla, ti ena bann Zwif ki ti pe vizit Zerizalem ; zot sorti dan tou bann nasyon anba lesyel. Letan zot tann tapaz-la, enn gran lafoul rasanble, zot etone, parski sakenn pe tann bann-la koz so prop langaz. Zot dekonserte, zot etone, zot dir : «Tou sa bann dimoun-la, ki pe koze, pa bann Galileïn sa ? Abe ki manyer nou pe tann-zot koze, sakenn dan so langaz, dan langaz akot nou finn ne ? Parmi nou, ena bann Part, bann Med, ek bann Elamit ; ena sorti Mezopotami, la-Zide, Kapados, pei Pon, Lazi, la Frizi, la Panfili, Lezip ; Ena lezot sorti la-Libi, pre kot Sirenn, ek bann dimoun ki abit Rom ; ena Zwif ek konverti, Kretwa ek Arab. Nou tou, nou pe tann-zot rakont, dan nou langaz, bann mervey ki Bondye finn fer.»

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Psom 104/103

® Met to lavi an nou, met to lespri an nou,

Anflam-nou avek to lamour, Segner !

Met to lavi an nou, met to lespri an nou,

Nou kontan-twa, Bondye Sover ! (Jocelyn Grégoire)

Tou seki mo ete, beni le-Segner !

Segner, mo Bondye, tomem ki gran.

To travay partou, Segner ; Later ranpli ar bann vivan. ®

Kouma to repran zot lesouf, zot mor,

Zot retourn dan zot lapousyer.

Kouma to donn to lesouf, zot retrouv lexistans ;

To fer later gagn enn lot figir, enn figir nouvo. ®

Laglwar pou le-Segner, pou touzour !

Bondye, pran plezir dan to travay !

Les mo poem fer-li plezir ;

Le-Segner mem mo lazwa ! ®

Ekoute seki sin Pol finn ekrir bann Romin (8, 8-17)

Mo bann frer, mo bann ser, kan kikenn anba laser, li pa kapav fer plezir Bondye. Zot, zot nepli gouverne par laser, me par lespri, parski Lespri Bondye finn vinn abit dan zot. Seki pena Lespri le-Krist, li pena par avek li.

Bondye finn fer Zezi retrouv lavi parmi bann mor ; Si so Lespri abit dan zot, Bondye pou donn lavi zot lekor ki ti bizin al mor, lakoz sa Lespri ki abit dan zot. Alor, mo bann frer-ser, nou ena enn det ; selman, sa det-la, li pa vizavi laser : nou nepli gouverne par laser. Si zot les laser gouvern zot lavi, zot pou bizin al mor. Me si zot les Lespri gouvern zot lavi, zot touy tou bann dezord lekor, zot pou ena lavi. Bann dimoun ki les Lespri-Bondye gid-zot, sa bann-la, se bann garson Bondye. Zot pa finn resevwar lespri-esklav pou kontigne gagn per ; Zot finn resevwar enn lespri-adopsyon ki fer-nou kriye «Aba», setadir «Papa» ! Lespri, limem temwin avek nou lespri ki nou'n vinn bann zanfan Bondye. E si nou'n vinn so bann zanfan, nou'n vinn eritye osi ; vremem, eritye Bondye, eritye ansam avek le-Krist. Si vremem nou soufer ansam avek li, nou pou ena laglwar ansam avek li.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Alelouya

Vini, Espri-Sin ! Rant dan leker bann krwayan !

Fer zot leker brile avek to lamour !

Enn gran divan, enn dife

par Danielle Palmyre


Levennman Lapantkot, fason ki Sin Lik rakont li, li montre nou detrwa pwin ki bien inportan pou nou lavi dan lakominote kretien. Sin Lik itiliz de zimaz Lansien Testaman pou fer konpran lexperians ki bann zapot finn viv. Li servi sinbol divan ek sinbol dife, de lafors ki dan lanatir. Me li fer bien konpran ki se de zimaz ki li pe anploye. Lespri Sin pa divan e li pa dife. Li dir dan tex: kouma enn gran divan, kouma enn dife.

Lespri Sin desann lor bann zapot letan zot tou ansam. Zezi donn so Lespri a enn lasanble dimounn, pa a enn dimounn tou sel. So Lespri desann lor sakenn me zot tou ansam. Zot tou fer mem travay ­ anons Lekris vivan ­ me sakenn fer li so manier. Dan tex-la, ena de mo ki revini: "tou" ­ "sakenn". Ena enn mouvman ant seki sakenn fer avek so karism ek don ki Lespri finn donn li ek seki zot tou fer kouma enn group, kouma enn kominote. Personn pa an konkirans avek personn. Dan nou bann group, dan nou bann parwas, dan nou bann lekip kartie ou mouvman, souvan sakenn azir pou limem, pou tir laglwar ver li ou pou exers so pouvwar lor lezot. Lerla la kominote eklezial divize. Enn kretien ki finn resevwar enn don, enn talan ou ki ena enn kapasite, li o servis so kominote eklezial, so group, so lekip, so mouvman. Li pa proprieter, li pa la pou inpoz so lalwa lor lezot. Tou bann zapot finn resevwar mem Lespri pou enn sel mision. E sakenn fer li so manier, dan ladiversite. Se sa ki reprezante par bann lalang dife ki poz lor sakenn.

Diferan manier kominik Parol Bondie ek mesaz Levanzil, li bien inportan, pou ki tou dimounn kapav tann li dan so prop langaz. Tex-la dir nou: zot ti pe tann bann zapot dan zot "lalang maternel". Kan nou tann enn mesaz dan nou lalang maternel, sa ve dir ki li finn tous nou andan. Li finn fer nou vibre. Nou finn bien konpran li. Lapantkot, se Zezi ki kominik nou so Lespri pou ki nou kominik avek lemond kot nou pe viv. Lapantkot, se pa enn tifet ki nou selebre pou res ant nou. Mesaz Lekris li pou tou bann dimounn lor later. Li pa pou enn group ou enn kalite dimounn selman. Li pa nou propriete parski Lamour Lekris li iniversel. Li pou tou dimounn.

Se vre ki nou santi nou feb e parfwa dekouraze devan bann problem nou lavi ek problem nou sosiete, me Zezi konn nou febles. Se avek nou febles ki li travay. Li transform li an lafors par so Lespri. Get bann zapot: zot ti feb, zot ti las, zot ti renie ek abandonn Zezi, zot ti kasiet. Me avek lafors Lespri, sa bann mem zapot-la finn sorti deor dan lalimier, zot finn deboute e zot finn koze. E se parski zot finn koze ki nou la zordi. Si nou, zordi, nou pa deboute e nou pa koze, kouma bann lezot otour nou e bann zenerasion apre nou, pou konn mesaz Lespwar ki Zezi finn amenn lor later?

Line
retour