Komansman Liv Aksyon bann Apot (1, 1-11)

Teofil, mo kamarad,

Dan mo premye liv, mo'nn rakont tou seki Zezi finn fer,

tou seki li'nn ansegne, depi komansman, ziska letan ki li'nn mont dan lesyel.

Avan-sa, par pouvwar Lespri-Sin, li'nn dir bann Apot,

ki li ti'nn swazire, seki zot bizin fer.

Apre so soufrans, pandan karant zour, li'nn montre-zot ki li vivan, ek toutsort kalite prev.

Li'nn paret devan zot, li'nn koz lor Rwayom Bondye.

Enn zour, letan li ti ansam ar zot, li donn-zot sa lord-la :

«Pa kit Zerizalem, atann kado ki mo Papa finn promet, kouma mo'nn dir-zot :

Zan ti batiz avek delo, me dan de-trwa zour, zot pou batize ar Lespri-Sin.»

Kouma bann apot ti ansam ar li, zot demann-li :

«Segner, asterla-mem ki to pou retablir rwayom Israel ?»

Li dir-zot : «Kifer zot bizin konn bann letan, bann sezon ?

Tou sa dan lame mo Papa.

Me zot, ­ zot pou resevwar enn pouvwar letan Lespri-Sin pou desann lor zot.

Lerla, zot pou vinn mo bann temwin dan Zerizalem, dan pei Zide ek Samari,

ziska tou bann landrwa ki pli lwin lor later.»

Letan li'nn fini dir tou sa parol-la, Zezi mont dan lesyel ;

zot ankor pe gete, ala enn nyaz vinn kasyet-li.

Zot touzour pe gete kot li'nn ale ; enn kout, de zom debout devan zot ;

toulede finn met linz blan. Zot dir :

«Dimoun Galile, kifer zot pe res la, koumsa, kifer zot ape get lesyel ?

Sa Zezi ki'nn kit-zot la, pou mont dan lesyel,

li pou retourn dan mem manyer ki li'nn monte.»

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi» Bondye

Psom 47/46

® Les mo loue mo Bondye !

Bat lame, tou bann pep,

Aklam Bondye, kriy zot lazwa !

Limem le-Segner, pli ot ki tou, nou adore,

Limem lerwa lor later antye. ®

Bondye leve, dan bann aklamasyon,

Le-Segner leve, letan zwe tronpet !

Sant pou nou Bondye, sante !

Sant pou nou lerwa, sante ! ®

Bondye-mem lerwa lor later,

Sant-sa dan zot sante !

Bondye-mem lerwa bann nasyon,

Limem pli lao ki tou. ®

Ekoute seki finn ekrir dan let pou bann Ebre (9, 24-28 ; 10, 19-23)

Le-Krist pa'nn rant dan enn tanp

ki'nn fer par lame dimoun, zis dan enn kopi seki vre.

Le-Krist finn rant dan lesyel, pou paret devan figir Bondye, pou nou.

Li pa pou ofer so sakrifis enn kantite fwa,

parey kouma gran-pret fer toulezan, dan tanp, avek disan ki pa pou li.

Sinon, li ti a bizin soufer enn kantite fwa, depi ki lemond finn komanse.

Se asterla, dan bann dernye letan, ki li'nn montre limem,

pou met pese deor, par so sakrifis.

Dimoun mor enn sel fwa ; apre sa, ena zizman.

Sa manyer-la, le-Krist finn ofer limem enn sel fwa, pou tir pese enn kantite dimoun ;

Li pou reparet enn dezyem fwa, san okenn pese,

pou bann ki pe atann-li, pou donn-zot liberasyon.

Bann frer-ser, nou ena garanti pou rant dan sanktyer

par disan Zezi, par enn sime nouvo, enn sime vivan ;

li'nn ouver sa sime-la letan li'nn pas atraver vwal, setadir so laser.

Nou ena enn gran-pret an-sarz lakaz Bondye.

Anou vinn pre, avek enn leker sinser, ranpli ar lafwa,

avek leker ki'nn netwaye de tou bann malpropte

ki ena dan enn move konsyans, lekor ki'nn lave, dan enn delo pir.

San ki nou febli, anou kontinye dir nou lesperans ;

Wi, seki finn fer-nou promes, li fidel.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi» Bondye

Alelouya

Bondye leve dan bann aklamasyon, Limem pli lao ki tou.

Prière

Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?

Seigneur glorifié à la droite du Père,

délivre-nous de nos peurs, brise les murs de nos «tours d'ivoire»,

celles de ton Eglise, parfois cripsée dans ses structures héritées

du passé, celles de nos communautés chrétiennes,

parfois paralysées dans leurs habitudes,

celles de chacun de nous souvent craintifs

face aux défis du monde.

Convertis nos mentalités d'assiégés, retranchés dans leur dernier carré ;

fais de nous, animés par ton Esprit,

des témoins audacieux de l'Evangile

jusqu'aux extrémités de la terre.

Donne-nous de croire en la puissance de ton esprit,

éternelle jeunesse de ton Eglise.

Qu'il tourne davantage nos yeux vers ton Avenir et sur notre passé.

Qu'il fasse de nous des prophètes,

des défricheurs de chemins nouveaux, et de porteurs d'espérance.

Qu'il nous fasse découvrir que tout,

dans la vie de nos communautés,

nos ministères et nos institutions,

la liturgie et les sacrements,

est au service de l'Esprit,source d'Amour et de Vie.

Line
retour