Ekoute seki finn ekrir dan Liv Aksyon bann Apot (15, 1-2.22-29)

Ena, ki finn vinn depi la-Zide, zot ansegn bann frer, zot dir :

«Si zot pa resevwar sirkonsizyon dapre tradisyon Moiz, zot pa pou gagn liberasyon.»

Zot fann enn gran dezord ek bann diskisyon vyolan kont Pol ek Barnabe.

Lerla, finn deside ki Pol, Barnabe,

ek detrwa lezot ki ansam ar zot, al mont kot Zerizalem,

akot bann apot ek bann ansyen, pou tret sa kees-la.

Alafin, bann apot ek bann ansyen, dakor avek Legliz antye,

deside pou swazir detrwa parmi zot, e anvoy-zot Antyos avek Pol ek Barnabe:

Zida alyas Barsabas, ek Silas ; toulede ena lestim bann frer.

Bann-la donn sa de-la sa let-la : «Bann apot ek bann ansyen, zot bann frer,

pou bann frer dan bann nasyon, ki dan Antyos, an Siri ek an Silisi, Bonzour !

Nou finn tann-dir ki ena finn vinn depi kot nou ;

san ki nou donn-zot okenn permisyon,

sa bann-la finn destabiliz-zot e finn trouble zot lespri.

Nou tou dakor, nou finn deside swazir bann delege,

pou anvoy-zot avek Barnabe ek Pol,

nou bann byen-eme, de dimoun ki finn donn zot lavi

o-Non nou Segner Zezi Krist.

Donk, nou finn anvoy Zida ek Silas, ki pou transmet mesaz-la pou zot an personn.

Lespri-Sin ek noumem, nou finn deside

pa fer-zot sarye bann fardo, apart seki oblize sarye :

Aret pran lavyann ki finn sakrifye pou bann fos bondye,

disan ek bann lavyann toufe ; aret viv move lavi.

Si zot evit tousa, pou enn bon kiksoz. Port-zot byen !»

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Psom 67/66

® Les mo loue mo Bondye (bis)

Fer to figir eklere pou nou ;

Lerla, pou konn to sime lor later,

to liberasyon dan tou bann nasyon. ®

Les bann nasyon fer fet, les-zot sante,

To gouvern lemond avek lazistis,

To kondir bann nasyon lor later. ®

Bondye, nou Bondye beni-nou ;

Les-li beni-nou,

Li gagn ladorasyon partou lor later. ®

Ekoute seki sin Zan finn ekrir dan so Revelasyon (21, 10-14.22-23)

Mwa, Zan, mo'nn trouv enn anz ;

dan mo lespri, li amenn-mwa lor enn gran montagn,

li montre-mwa lavil sint, Zerizalem, ki ti pe desann depi lesyel, akot Bondye.

Li ti ena laglwar Bondye, li briye kouma enn pyer presyez, kouma enn kristal.

Li ti ena enn ranpar byen ot, avek douz laport,

avek douz anz pre kot zot, e bann non finn ekrir lor zot,

non bann douz tribi bann zanfan Israel :

dan lest, trwa laport ; dan le-nor, trwa laport ;

dan le-sid, trwa laport ; dan louest, trwa laport.

Ranpar lavil-la repoz lor douz fondasyon,

sakenn ena non enn bann douz Apot ki avek Agno.

Mo pa trouv okenn tanp dan lavil ; so tanp, se le-Segner,

Bondye ki ena pouvwar lor tou, ek Agno.

Lavil pa bizin klarte soley ouswa lalinn ; laglwar Bondye ekler-li, Agno mem so flanbo.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Alelouya

Le-Segner dir : «Si kikenn kontan-mwa, li pou gard mo parol ;

mo Papa pou kontan-li, nou pou vinn kot li.»

«Mo donn zot mo lape...»

par Jacques-Henri David


Enn dernye diskour, li touzour kouma enn testaman. Zezi, a pe dir lesansyel lor so misyon, li fer so bann dernie rekomandasyon, li fer so dernye promes.

A koz linite ki ena ant Zezi avek so papa, fer rapel ki toulede zot ennsel. Zezi invit so bann discip pou rant dan sa linite-la. Kouma dir bizoin col avek lamitie Zezi, pou kapav gagn enn morso
lamour ki ena ant Zezi avek so papa.

A koz samem, lape ki Zezi done li enn reflet lamour intans ki ena ant Dieu le Pere ek Zezi.

A koz samem ankor, Zezi dir lape ki li done, li napa enn la pe ki lemond kapav invante. Lape ki Zezi done, li enn la pe ki sorti depi leker bondie. So lape, se la konfians ki finn touzour existe ant li avek so papa.

Lerla mem nou kapav kompran ki Zezi koz lEspri Sin kouma enn defanser. Si Espri Sin li sorti dan sa linite ki ena ant Zezi avek so papa, li bizin enn lespri ki donn foul konfians, avek mem tandres, mem miserikord.Alor Espri ki Zezi done, li enn protecter, li enn defanser dan tou situatyon ki bann discip pou traverse.

A koz samem Zezi dir napa pran trakas, li donn enn lassirans. Zezi pe ale, me so lespri pou lamem. Zezi pou avek so papa, me la fors zot linite pou touzour deborde lor so bann discip. Nek ena pou fer konfians, kroir dan lamour ki Zezi ena pou nou. Lape ki Zezi done, li trouv dans konfians ki nou met dan so parol.

Pou gagn sa lape-la, fode vremem akueilir Zezi ki pe donn so lavi pou montre la sours lape ki rayone ant li avek Bondie nou papa.

Line
retour