p.2foto1

5e dimans Pak C

Zezi ti pe pran dernye repa avek so disip ;

letan Zida finn sorti, Zezi dir :

«Asterla, Garson Limanite finn glorifye,

Bondye finn glorifye dan li.

Si Bondye finn glorifye dan li,

Bondye pou glorifye-li dan limem,

e li pou glorifye-li toutswit.

Zanfan, ankor enn tigit letan, mo pou avek zot.

Mo donn-zot enn komandman nouvo :

Zot bizin, sakenn, kontan zot kamarad.

Parey kouma mo'nn kontan-zot, sakenn kontan so kamarad.

Koumsamem tou dimoun pou rekonet ki zotmem mo bann disip :

Si sakenn parmi zot kontan so kamarad.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi

Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Zan

(13. 31-33a. 34-35)

retour aller