Ekoute seki finn ekrir dan Liv «Aksyon bann Apot» (13, 14.43-52)

Pol ek Barnabe finn ariv kot Antyos, dan Pisidi.

Zour Saba, zot rant dan sinagog, zot asize.

Letan lasanble separe, enn kantite Zwif ek konverti swiv Pol ek Barnabe ;

sa de-la ankouraz-zot res fidel ar lagras Bondye.

Zour Saba, enn semenn apre, preske tout lavil rasanble pou ekout Parol le-Segner.

Letan zot trouv lafoul, bann Zwif ranpli ar zalouzi,

zot reponn bann parol Pol avek bann zoure.

Pol ek Barnabe tini ferm, zot dir :

«Ti pou zot dabor ki Parol Bondye bizin anonse.

Me kouma zot pe rezet-li, kouma zot pa trouve ki zot merit lavi eternel,

e-byen ! nou vire, nou al kot bann nasyon.

Parski koumsamem le-Segner finn donn-nou lord :

Mo'nn etablir-twa kouma lalimyer bann nasyon,

pou fer-twa vinn enn liberasyon ziska kot later fini.»

Kan zot tann sa, bann nasyon koumans glorifye Parol le-Segner ;

bann seki la, zot krwar ­ lavi eternel zot destin-mem sa.

Sa manyer-la, Parol le-Segner rant partou dan rezyon-la.

Me bann Zwif eksit bann madam respektab

ki ador Bondye, ek bann sef lavil ;

zot fer enn persekisyon leve, kont Pol ek Barnabe,

zot sas-zot an-deor zot teritwar.

Sa de-la sakouy lapousyer lor zot lipye, zot al Ikonyom.

Kant-a bann disip, zot ranpli ar lazwa ek Lespri-Sin.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Psom 100/99

® Kondir-mwa, vey lor mwa, Segner, pran mo lame.

Kondir-mwa, vey lor mwa, montre-mwa to sime. (Jocelyn Grégoire)

Later antye, aklam le-Segner,

Dan gran lazwa, travay pou le-Segner.

Al akot li avek bann sante zwaye ! ®

Rekonet ki le-Segner mem Bondye :

Limem finn kree-nou, limem nou propriyeter ;

Noumem so troupo, so lepep. ®

Vremem, le-Segner bon,

So lamour pou touzour :

Li tini parol pou toultan. ®

Ekoute seki finn ekrir dan Revelasyon sin Zan (7, 9.14b-17)

Mwa, Zan, devan mo lizye, enn gran lafoul paret,

ki personn pa kapav konte, li sorti dan toutsort nasyon, tribi, kominote ek langaz.

Zot dibout devan tronn ek devan Agno,

zot ena rob blan, fey palmis dan zot lame.

Enn parmi bann ansyen dir-mwa : «Sa bann-la, zot sorti dan gran persekisyon :

zot finn lav zot rob, zot finn blansi zot rob dan disan Agno.

Lakoz samem zot devan tronn Bondye, zot servi-li nwit-e-zour dan so tanp ;

seki pe asiz lor tronn pou ouver so latant lor zot.

Zot nepli pou gagn ni fin ni swaf, zot nepli pou soufer, ni ar soley, ni ar saler.

Agno, ki omilye tronn, pou vinn zot berze, li pou kondir-zot ziska lasours delo ki donn lavi.

E Bondye pou souy tou larm dan zot lizye.»

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Alelouya

Le-Segner dir : «Momem Bon Berze, mo konn mo bann mouton,

mo bann mouton konn-mwa.

Zezi bon paster

par Aline Vivien


Ler Zezi dir «Momem le Bon Pasteur» Zezi prezant limem kom seli parki Bondie realiz so promes. Se limem ki vinn rasamble so bann brebi maltraite, disperse, ki bann voler kapav fasilman kokin. Se limem ki gid zot kouma Bondie. Zezi manifeste publikman so lintimite unik avek Bondie so Papa : «Le Père et moi, nous sommes un.» Zezi revel nou ziska ki point Bondie, dan so manier kontan nou, finn angaz limem anver limanite. Sa ti met bann zuif an koler, zot pa ti kapav aksepte ek akeyir sa mesaz-la : «Tu n'es qu'un homme, et tu prétends être Dieu.» Sa finn konduir Zezi ziska la kroix ek la resurrection. Nou dekouver-la kouma Zezi, Fils de Dieu finn al ziska bout so myson par amour pou so bann brebi. Nou dekouver lor ki semin Zezi pe konduir bann dimounn ki ékout so la voix e ki suiv li, pou viv dan la kominion, dan lamour Bondie nou Papa.

Dan la Bible, zimage mouton, troupeau ena ene sifinikasion inportan. «Mes brebis écoutent ma voix, moi, je les connais, et elles me suivent.»

ECOUTER... CONNAITRE... SUIVRE... troi verb prononse par Zezi, troi verb daksion tre personalisante.

ECOUTER... ala enn atitud essentiel dan relasion ant de dimounn. Kone ekoute li enn signe damour vre. Komie de foi, mem dan bann group, mem dan enn dialog, nou pa kone vraiman ekoute. Dan la Bible, bann profet tou letan ti interpel Israël : «Ecoute, Israël.» Ekout Bondie samem komansman nou lafoi. St Jean limem li prezant nou Zezi kom «Le verbe, la Parole que le Père pe dire au monde : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le.»SUIVRE... Ala enn lot aksion ki met an mouveman, ki exprim enn atitid dadesion an tou liberte. Suiv se la satacher a... «suis-moi» dit Zezi.

CONNAITRE... dan la Bible, sa mot la li plis ki enn konaisans intelectiel, me se lamour ki kapav fer «connaitre» enn dimounn ziska la transparans, dan lintimite, komprehansion mutuelle, estim profonde, komunion leker, des esprits, des corps...

Zordi dimans de vocation, temps-fort de prière : kot sa demand de prier ki Zezi adres nou, pe rezone pli for : «la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, priez le Maître de la moisson d'emvoyer des ouvriers à sa moisson». La moison pe atan bann zouvrie, la moison pe apel bann zouvrie de la Bonne Nouvelle, bann zouvrie angaze avek bann zom ban fam pou fer fas ban mem kestion, mem problem, mem kombat ki pou kapav done ene temoinaz desperans. Nou pa prie selman parski nou mank pret, relizie, reliziez, misioner ek bann laiques consakre... Nou prie parski la vokasion li dabor enn don, enn kado Bondie; donn nou batem, don bann apel specifik pou servi legliz ek le monde. Bann apel ki pa depann lor nou. Nou ena selman pou ouver nou leker, ouver nou la-main pou demann ek resevoir sa don ­ la kouma enn gras, enn kado. Mersi Segner pou sa kado-la.

Anou osi prie pou bann vokasion, fer konfians Zezi, le Bon Pasteur, Maître de la moisson.

Anou osi prie zordi pou bann vokasion, depass nou la-per, nou desepsion pou temoign de lesperans.

Anou osi prie pou bann vokasion, se osi angaz-nou, noumem pou reponn plis nou vokasion ki anrasinn dan nou baptem.

Line
retour