p.2foto1

4e dimans Pak C

Zezi ti'nn dir bann Zwif : «Momem Bon Berze.»

Li dir-zot ankor : «Mo bann mouton ekout mo lavwa ;

mo konn-zot, e zot swiv-mwa. Mo donn-zot lavi eternel.

Zame zot pa pou mor, personn pa pou ras-zot dan mo lame.

Mo Papa finn donn-mwa sa ; limem pli gran ki tou.

Personn pa kapav ras okenn kiksoz dan lame mo Papa.

Papa ek mwa, nou enn sel.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi

Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Zan

(10, 27-30)

retour aller