p.2foto1

3e dimans Pak C

Zezi montre limem ar bann disip ankor,

dan bor lamer Tiberyad. Sa manyer-la li montre limem.

Simon-Pyer, Toma alyas Zimo, Natanael

(ki sorti Kana dan Galile), bann garson Zebede,

ek de lot parmi so bann disip ti ansam.

Simon-Pyer dir-zot : «Mo pe al lapes.»

Bann-la dir : «Nou ousi, nou vinn avek twa.»

Zot sorti, zot mont lor bato, e sa lanwit-la, zot pa trap naryin.

Letan gramatin finn arive, Zezi ti lor laplaz ;

pourtan, bann disip pa kone ki Zezi-mem sa.

Zezi dir-zot : «Bann zanfan, pena naryin pou manze ?»

Zot reponn-li : «Non !» Li dir-zot : «Zet file adrwat bato, zot pou trouve.» Bann-la zete,

e zot nepli ena ase lafors pou tire, sitan ti plin ar pwason.

Lerla disip, ki Zezi ti kontan, dir ar Pyer : «Le-Segner sa !»

Kouma li tann «Le-Segner sa !», Simon-Pyer met so linz ­ li ti touni ­ li plonz dan delo.

Lezot disip vini avek bato, zot trenn file pwason ;

zot pa ti lwin ar later, apepre san met.

Letan zot finn poz lipye lor later, zot trouv enn dife labrez

finn pare ; ti ena pwason lor dife-la, ek dipin.

Zezi dir-zot : «Amenn pwason ki zot finn fek pran.»

Lerla, Simon-Pyer mont lor bato, li tir, ziska later,

file ki plin ar gro pwason : san sinkant trwa ; malgre ki ti ena otan, file pa ti desire.

Zezi dir-zot : «Vinn dezene.»

Okenn parmi bann disip pa oze demann-li :

«Ki sann-la to ete ?» Zot kone limem le-Segner.

Zezi vini, li pran dipin, li donn-zot ; parey pou pwason.

Samem trwazyem fwa ki Zezi montre limem ar bann disip, apre ki li'nn resisite parmi bann mor.

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Zan

(21, 1-19)

retour aller