Ekoute seki finn ekrir dan Liv «Aksyon bann Apot» (5, 12-16)

Dan Zerizalem, par lame bann apot, ti pe fer boukou sign ek mirak dan lepep.

Zot tou tom dakor, zot al anba laport Salomon ;

personn pa oze vinn zwenn ar zot, me lepep ti pe fer-zot konpliman.

Depli-zanpli, bann krwayan vinn zwenn le-Segner, enn kantite zom ek fam.

Bann-la ti transport bann malad dan lari,

depoz-zot, la, lor bann lili ek bann brankar ; koumsa, letan Pyer pase,

omwin so lonbraz kouver kikenn ladan.

Enn kantite vini depi zanviron lavil Zerizalem ;

zot aport bann malad, bann ki posede par lespri malprop ; e zot tou geri.

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Psom 118/117

® Les mo loue mo Bondye

Dir «Gramersi» pou le-Segner,

pou so bonte !

So lamour pou touzour !

Lepep Bondye bizin proklame :

So lamour pou touzour !

Tou bann ki ador Bondye bizin proklame:

So lamour pou touzour ! ®

Ros ki bann kontrakter finn zete,

Samem ros ki finn vinn fondasyon.

Sa, se travay le-Segner, enn mervey devan nou lizye.

Samem zour ki le-Segner finn fer :

Nou bizin fete, montre nou lazwa ! ®

De-gras, Segner, donn liberasyon !

De-gras, Segner, donn la-viktwar !

Benediksyon dan Non le-Segner pou seki pe

vini !

Nou beni-zot depi lakaz le-Segner.

Le-Segner mem Bondye, li ekler-nou.®

Ekoute seki finn ekrir dan Revelasyon sin Zan (1, 9...19)

Mwa, Zan, zot frer ek konpagnon dan persekisyon,

la-rwayote ek perseverans dan Zezi.

Mo ti dan lil Patmos, akoz Parol Bondye ek temwagnaz pou Zezi.

Zour dimans, pou le-Segner, Lespri pran-mwa,

mo tann enn lavwa deryer mwa, li kouma enn tronpet :

Li dir : «Seki to trouve, ekrir-sa dan enn liv ;

anvoy-li bann set Legliz ki dan Lazi-miner.»

Mo vire pou gete ki lavwa ki ti pe koz ar mwa ;

letan mo'nn vire, mo trouv set kandelab an-or ;

omilye bann kandelab, kouma enn Garson Limanite, li'nn met enn long rob,

avek enn sintir an-or otour so lerin.

Letan mo trouv-li, mo tom kot so lipye,koumadir mo'nn mor ;

Li poz so lame drwat lor mwa, li dir :

«Pa gagn per, momem Premye, momem Dernye, momem Vivan ;

Mo ti mor, asterla mo vivan pou touzour,

e momem ki tini lakle lamor ek kot bann mor ale.

Donk, ekrir seki to'nn trouve : seki ariv asterla, ek seki pou arive pli tar.»

Samem Parol ki le-Segner pe dir

Nou dir «Gramersi Bondye»

Alelouya

To finn trouv le-Segner, Toma, e to krwar.

Gran boner pou bann ki krwar san ki zot finn trouve.

Bann «inkroyans» ki ekler nu lafoi

par Sylvain Victoire


«Heureux ceux qui croient sans avoir vu !» Le matin larezireksion, kan zapot Zan ti rant dan tombo, li trouve ki pena personn, li kompran dan so leker ki Zezi finn resisite. Levanzil dir nou : «Il vit et il crut.» Thomas li, mem kan bann lezot dir li ki zot finn trouv Zezi, ki li finn aparet avek zot, li refiz kroir. Avre dir, Thomas pa pe rod zoin Zezi manier ki li ti ete avan lakroi. Li le trouv bann tras so lapasion pou li kapav ckroir ki vremem li finn resisite. Et Zezi vinn aparet devan li pou less li konstate par limem ban tras kot zot finn met li lor lakroi. Seki pli zoli ladan, reacksion Thoma ki al pli loin ki bann lezot zapot. «Mon Seigneur et mon Dieu !» Se premie fois ki enn dimoun parmi bann zapot apel Zezi «Mo Bondie». Zot tou ti apel li «garson Bondie». kouma dir Thomas ti envi kompran inpe plis pou li koir ki lamor pa finn ena, e zame pou ena, pouvoir lor Zezi. Se parski Thoma finn refiz kroir toudesuit, ki nou kapav zordi, fer parey couma li, apel Zezi «Mo Bondie».

Sa lexperians bann zapot sa zour-la, se osi nou lexperians. Ki nou reaksion kan bann zanfan ou bien bann zelev dan lekol, ou bien bann dimoun kipe soufer poz nou bann kestion lor Bondie, lor Zezi Christ, lor nou lafoi ? Si nou akeyir zot kestion, si nou esey kompran seki zot pe dir nou, kitfoi nou kapav ed zot compran ki dezir zot ena dan zot leker. Lerla le Christ limem kapav fer leres. Limem li kapav vinn donn-zot so lalimier. Etrepons ki zot va gagne dan zot leker, sirman li pou ekler nou lafoi osi.

Enn ti lekzamp : dan veye paskal, dan plizier paroiss, finn ena baptem bann adult. Si nou esey pran letan ekout seki zot finn decouver lor Zezikri, si nou pran letan ekout zot kestion lor nou lafoi et lor nou legliz, sirman nou pou kapav redecouver nou lafoi. «Heureux ceux qui croient sans avoir vu !» Ena lazoi pou nou osi kan kapav akeyir bann kestion ki met nou lafoi o defi.

Line
retour