p.2foto1

2e dimans Pak C

Sa ti ariv dimans swar, apre lamor Zezi.

Bann disip finn met kadna lor laport akot zot ti ete, parski zot ti per bann Zwif.

Zezi nek vini, li lamem, avek zot. Li dir-zot : «Salam ! Lape avek zot !»

Apre sa, li montre-zot so lame ek so kote.

Bann disip byen kontan letan zot trouv le-Segner.

Zezi dir-zot ankor : «Lape avek zot ! Parey kouma Papa finn anvoy-mwa,

mo ousi, mo anvoy-zot.»

Kouma li fini koze, li soufle lor zot, li dir : «Resevwar Lespri-Sin.

Si zot efas pese kik dimoun, so pese pou efase.

Si zot gard pese kik dimoun, so pese pou reste.»

Selman, enn parmi bann douz pa ti la letan Zezi ti vini ;

limem Toma, so non vedir Zimo.

Bann lezot disip dir-li : «Nou finn trouv le-Segner !»

Li, li deklare : «Si mo pa met mo lame dan mark bann koulou,

si mo pa met mo ledwa dan lanplasman bann koulou,

si mo pa met mo lame dan so kote, mo pa pou krwar.»

Wit zour apre, bann disip ti dan lakaz ankor enn fwa, Toma ti ar zot.

Zezi vini, pourtan kadna ti dan laport ; li lamem, avek zot.

Li dir : «Salam ! Lape avek zot !»

Apre sa, li dir ar Toma : «Vini ar to ledwa, get mo lame ;

koste to lame, met-li dan mo kote ; Aret doute, krwar.»

Lerla Toma dir li : «Mo Segner, mo Bondye !»

Zezi dir-li : «Lakoz to finn trouve, to krwar .

Gran boner pou bann ki krwar, san ki zot finn trouve.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Zan

(20, 19-31)

retour aller